Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoldigd, zij trachten de positie, die zij innemen, hoog te houden, waar zij gelijk in hebben; maar dit geeft dan ook tevens recht om te vertrouwen dat hun optreden in een dergelijke moeielijkheid daarmee in overeenstemming wezen zal. Als een sergeant of zelfs een korporaal den moed moet hebben en den moed heeft 0111 zijn plicht te doen, waar die plichtsvervulling voor een superieur, en die superioriteit beteekent iets anders dan die van een lid van een schoolcommissie tegenover het hoofd eener school, onaangename gevolgen hebben kan, bijv. wanneer de meerdere te laat in de kazerne komt, en de kommandant van de kazernewacht moet den tijd aanteekenen, dan zal toch een onderwijzer, hoofd eener school, ook wel den moed hebben om, waar noodig, beleefdelijk en zonder vertooning, maar tevens beslist te weigeren een verklaring af te geven, waaraan hij zelf niet gelooft.

Nu nog een enkel woord over het schriftelijk examen.

Hier zal, geloof ik, op een gevaarlijke klip gelet moeten worden. Het schriftelijke werk moet volstrekt zonder eenige hulp, aanwijzing, herinnering of wat dan ook gemaakt worden. Gebeurt dit niet, komen de toezicht houdende personen of komt een hunner zoo eens langs de candidaten gewandeld en zegt tot den een: Jongen, Frans! denk nog eens goed bij den tweeden regel, of: Willem! zou je die berekeningen niet nog eens overdoen? enz. enz., dan moet dit tot een valsche beoordeeling leiden. En ook vaders en andere belangstellenden zullen zich misschien gerechtigd achten om eens een kijkje

Sluiten