Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechtvaardigheid of Willekeur?

Ons kultuurstelsel, zooals het door den gouverneurgeneraal van den Bosch werd uitgedacht, vroeger door ons volk algemeen geprezen, wordt nu door ons volk algemeen veroordeeld.

Het gaat met stelsels als met geschriften: II fantles juger cPaprès leurs daten. Toen van den Bosch onze koloniën bestuurde, heerschte daar een toestand, zóó vreemd voor onze hedendaagsche maatschappelijke begrippen, dat nu slechts ouden van dagen, die dezen toestand door ooggetuigen hoorden beschrijven, zich daarvan eenige juiste voorstelling kunnen maken. De inlander leefde steeds, zooals hij leefde toen wij hem voor het eerst zagen, in een staat van kinderlijkheid, waaruit noch de Oost-Indische Kompagnie, noch de fransche overheersching, noch de engelsche tusschenregeering, noch ons pas geboren koninkrijk hem had weten opteheffen. Wij moesten hem dwingen tot den arbeid, noodig om zijne ontwikkeling inteleiden, éénige bron van onze koloniale staatsinkomsten. Het was dus billijk dat ons kultuurstelsel, hetwelk dezen dwang, weldadig zoowel voor onze koloniën als voor ons vader-

Sluiten