Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 31. *

Commissarissen en Plaatsvervangers genieten, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, voor het bijwonen van elke vergadering, een presentie-geld, waarvan het bedrag bij afzonderlijke regeling wordt vastgesteld.

ยง 3. Van de Directie en hare Onderhoorigen.

Artikel 32. *

De Directie bestaat uit een' President, ten minste twee Directeuren en een' Secretaris.

De op 31 December 18 74 in functie zijnde Leden der Directie blijven in hunne betrekkingen gehandhaafd.

Artikel 33.

Aan den Koning wordt, als Deelhebber, opgedragen de benoeming van den President, de Directeuren en den Secretaris.

De benoeming van den President geschiedt zonder voordracht.

Directeuren en Secretaris worden benoemd uit drietallen van Candidaten, opgemaakt door de Directie en Commissarissen, bij besloten briefjes en volstrekte meerderheid.

De eerste benoeming zal geschieden in de laatste helft van 1849 :

die van den President, zonder voordracht.

die van de Directeuren uit drietallen, opgemaakt als

Sluiten