Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den dood en ik zal u geven de kroon des levens. Opb 2 : 10b".

Johannes heeft het zeker nooit gezegd, gemeend of geloofd, maar toch is het zoo: hij overtrof in veel zijne meesters; in geestelijke wijsheid en verstand, maar bovenal in een kinderlijk geloof, en een onbepaald Godsvertrouwen, en daarom ook zijn laatste kinderlijk gebed;

Haal mij mijn \ ader, haal mij mijn Vader!

Maar Gij, houd mij vast aan Uwe hand!

1 en slotte nog een brief van Gerrit, aan mij gezonden 14 Jan. 1894. Hij was toen seminarist te Pantjoernapitoe. Het is een antwoord op een brief van mij en zijne dankbc tuiging voor een nikkelen horloge. Zijn brief getuigt ook van eene groote bescheidenheid, ootmoed en innig geloof.

Zijt gegroet Mijnheer!

Door de liefde en genade van onzen Heer Jezus Christus kan ik l dezen brief zenden. Gezond en wel ben ik hier op het seminarie, en dank God en U voor Uwe groote liefde, die U bewogen heeft, mij een horloge te zenden, ook dank ik U voor alle leeringen en vermaningen in Uwen brief. Ik hoop het horloge steeds tot eer des Heeren en in herinnering aan zijne genade te gebruiken, want in zijne groote lankmoedigheid geeft Hij ons den tijd der genade, opdat wij zijne liefde zouden gedenken. Zooals het horloge ons telkens zegt: uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schadew heen. Ach, mochten wij te allen tijde bereid zijn, en ons hart niet verharden, Hebr. 3: 7, 8, maar dat wij altijd meer geheiligd worden door het geloof.

Gedenk U mijner veel in Uw gebed, opdat ik de liefde Gods niet vergeet, waardoor Hij mij van kinds afgedragen heeft en mij nu vergunt, hier op het seminarie, te leeren!

Sluiten