Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit één huwelijk —, geschiedt voor elke groep afzonderlijk.

§ 4. Het totaal bedrag van de onderstanden kan het bedrag van het weduwenpensioen niet overschrijden.

Indien het gezamenlijk bedrag van de onderstanden van uit verschillende huwelijken van den deelgenoot nagelaten weezen het maximum zou overschrijden, geschiedt de vermindering op die wijze, dat de verhouding, die volgens de aanvankelijke berekening tusschen de verschillende onderstanden bestaat, dezelfde blijft.

Artikel 20.

Het jaarbedrag van de onderstanden wordt in guldens afgerond.

Onderdeelen van guldens komen daarbij voor een gulden in aanmerking.

Indien onderstanden bij elkaar worden gevoegd, wordt de afronding op het totaal van de bij elkaar gevoegde onderstanden toegepast.

Artikel 21.

De aanspraak op uitkeering uit het fonds vervalt:

a. voor eene weduwe, wanneer zij tot gevangenisstraf van drie jaren of tot eene zwaardere straf is veroordeeld en die veroordeeling in kracht van gewijsde is gegaan.

De aanspraak herleeft zoodra de straf ondergaan of gratie daarvan verkregen is.

Wanneer de weduwe, tegen wie zoodanige veroordeeling is uitgesproken, hare straf ondergaat in Nederland, kan door den Koning, en wanneer zij hare straf ondergaat in de koloniën, kan door het koloniaal bestuur gedurende dien tijd over het pensioen van de veroordeelde beschikt worden ten behoeve van hare kinderen.

Geschiedt dit niet, dan genieten zij gedurende dien tijd onderstand, niet overeenkomstig § 1, maar overeenkomstig § 2 van artikel 19.

b. wanneer de betaling gedurende vijf achtereenvolgende jaren niet is gevorderd.

De aanspraak herleeft met ingang van den eersten der maand, volgende op die, waarin een verzoek tot hervatting van de uitkeering is ingekomen.

Sluiten