Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Minister van Koloniën stelt de wijze vast, waarop het beheer in Nederland wordt gevoerd.

Hij regelt de bezoldiging van den Directeur en van de ondergeschikte ambtenaren en de aan de commissarissen voor hunne bemoeiingen toe te kennen geldelijke vergoedingen en bepaalt de sommen, waarover de Directeur ten behoeve van daggelders, bureauhuur en andere bureaukosten mag beschikken.

De inrichting der administratiën in de koloniën, zoomede de wijze, waarop aldaar het beheer wordt gevoerd, wordt door de koloniale besturen vastgesteld in overleg met den Minister van Koloniën.

De kosten van beheer komen ten laste van het fonds.

De Minister vau Koloniën beslist hoe de gelden zullen worden belegd en waar en hoe de geldswaardige papieren, eigendom van het fonds, worden bewaard.

Artikel 34 (").

In Nederland worden alle baten van het fonds in 's Rijks schatkist gestort en geschieden de betalingen uit die schatkist door tusschenkomst van de Directie.

In Nederlandsch Indië zijn de algemeene ontvangers van 's Lands kas, in Suriname en Curagao de koloniale ontvangers en betaalmeesters, belast met de ontvangsten en uitgaven van het fonds.

De regelen, bii het ontvangen en betalen in acht te nemen, worden vastgesteld in Nederland door den Minister van Koloniën, voor zoover noodig in overleg met den Minister van Financiën, in de koloniën door het koloniale bestuur. ,

De wijze van verantwoordig aan de Directie van de in de koloniën gedane uitgaven en ontvangsten voor het fonds wordt door den Minister van Koloniën geregeld.

De Directeur is uitsluitend rekenplichtig aan den Minister van Koloniën.

Artikel 35.

Voor het einde van elk jaar zendt de Directie van het fonds aan den Minister van Koloniën een omstandig verslag van den staat van het fonds en van haar werkzaamheden in het afgeloopen jaar.

(") Noot van het D. v. 0. Zie het voorkomende onder XIY van de Yoorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

Sluiten