Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 36.

Om de vijf jaren stelt de Directie van het fonds een nauwkeurig onderzoek in, in hoeverre de op het fonds rustende verplichtingen door de inkomsten en bezittingen van het fonds worden gedekt en wordt in verband daarmede een wetenschappelijke balans opgemaakt.

Artikel 37 (12).

In het belang van het in artikel 36 bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten, die niet meer in militairen dienst zijn, verplicht om uiterlijk op 31 Maart van ieder jaar vragenlijsten omtrent de mutatiën in hun gezin in te vullen en in te dienen, in Nederland aan het Departement van Koloniën, in Nederlandsch-Indië aan het Departement van Oorlog, in Suriname en in Cura§ao aan den Gouverneur.

Na den 31steQ Maart wordt den deelgenooten, die verzuimden hunne opgaven in te zenden, een termijn tresteld, binnen welken zij als nog aan hunne verplichting hebben te voldoen.

Wordt hieraan dan nog niet voldaan, dan kan in Nederland door de Directie van het fonds, in NederlandschIndië door den Commandant van het leger en in Suriname en Cura^ao door den Gouverneur, al naarmate de nalatige in Nederland of buiten de koloniën, dan wel in de koloniën verblijf houdt, eene boete worden opgelegd van vijftig cent per maand, zoolang de deelgenoot in gebreke blijft de opgaaf in te zenden.

Slotbepaling.

Artikel 38.

Wanneer geschil ontstaat over de toepassing van dit Reglepient, wordt daarin door den Koning voorzien bij een met redenen omkleed besluit.

(") Noot van het D. v. 0. Zie het voorkomende onder XV van de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

Sluiten