Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Reglement, n.1. dat een binnen den gestelden termijn van 3 maanden overleden deelgenoot zich nog niet no pens het behoud van het deelgenootschap heeft verklaard, wordt de gewone contributie, door hem als facultatief deelgenoot tot aan zijn overlijden verschuldigd, ingevorderd door inhouding ten bedrage van ten hoogste 10 procent op de uitkeeringen uit het fonds aan het gezin. De hoegrootheid der inhouding wordt vermeld in het besluit, waarbij de uitkeeringen worden geregeld.

III.

(Reglement art. 5 § 3).

Bij het kennisgeven van hunne terugstelling aan deolgenooten, die in graad worden teruggesteld, zoomede bij het weder in dienst treden van deelgenooten of gewezen deelgenooten in een lageren dan den laatstelijk door hen bekleeden graad, behoort hun, indien zij alsdan in de termen vallen om deelgenoot te kunnen blijven (weder te kunnen worden), dadelijk te worden afgevraagd of zij wenschen te (blijven) contribueeren naar den vroegeren hoogeren graad.

Latere verzoeken dienaangaande blijven buiten beschouwing.

IV.

(Reglement art. 7).

De contributie, verschuldigd door facultatieve deelgenooten, wordt gestort in de daarvoor aangewezen landskas.

Van militairen (deelgenooten), die zeer t ij d e1 ij k geen ink omsten van landswege genieten, wordt de over dien tijd verschuldigde contributie ingevorderd, zoodra zij weder in het genot van zoodanige inkomsten zijn getreden. De invordering heeft plaats door extra-inhouding van 20 procent op de inkomsten.

Is echter het tijdvak, waarover door een militair geen inkomsten van,landswege worden genoten, van zoo langen duur, dat hij, door gedurende dien tijd geen contributie te betalen, in die betaling achterstallig zou zijn, dan kan hij naar verkiezing de contributie kwartaalsgewijze storten bij de administratie waatoe hij behoort, dan wel bij eene algemeene landskas.

Sluiten