Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband hiermede schrijft de heer C. J. Koch d.d. 29 April 1898:

„Met alle aandacht las ik wat gij schrijft over de „nieuwe belangrijke bezuinigingen door u ingevoerd „bij den stal" (de stal was het grootste misbruik) „en „kunt gij verzekerd zijn, dat ik de opotïering die gij „daarmede doet ten zeerste op prijs stel."

Waar de heer Koch door dit schrijven erkent, dat de bezuinigingen door mij bij den stal ingevoerd eene opoffering waren voor mij, is het kleingeestig het enkel gebruik van brandhout aan te halen als misbruik, terwijl petroleum door mij gebruikt, steeds voor mijn rekening werd betaald, en de courant (vakblad) ten dienste der opzichters was, in het belang der onderneming.

De bedoeling van het vertrouwelijk schrijven van den heer C. J. Koch is klaarblijkelijk, dat hij voor Commissarissen, aandeelhouders en vrienden zijn handelingen omtrent mij wil rechtvaardigen.

Hetgeen anderen uit die missive zouden kunnen, of moeten opmaken, is voor mij alles behalve vleiend. Reden waarom ondergeteekende het bovengeschrevene onder uw aandacht brengt, het trekken der conclusiön aan den lezer overlatende.

De aanhalingen zijn volgens officieele gegevens.

Naai/dwijk, 18 Januari 1900.

C. van pen Berg.

Sluiten