Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitaal haar werk had moeten opgeven, voordat het nog begonnen was.

De Vereenigde Staten hadden in dezen tijd nog een andere veel grootere voldoening; Engeland, dat bij den vrede van Parijs in I 856 eindelijk de bekende grondbeginselen van het oorlogsrecht ter zee had erkend tegenover de Europeesche partijen, deed ook tegenover de Unie afstand van zijn beruchte onderzoekingsrecht. Dit kwam zóó. President Buchanan had een oorlogsschip gezonden naar de West-Indische wateren, om de aanhouding van Amerikaansche vaartuigen wegens verdenking van slaventransport te beletten. Als gevolg daarvan kwam generaal Napier naar Washington en zijne onderhandelingen eindigden in 1860 met een traktaat, waarbij Engeland van alle verdere aanhouding afzag. Voor de Negers was dit een kwaad ding, want de Amerikaansche smokkelhandel in slaven was in de laatste jaren onder democratische presidenten weer zeer toegenomen. Gelukkig werd hij weldra door geheel veranderde omstandigheden totaal onmogelijk.

Toen zoodoende de neteligste aller kwesties was opgelost, scheen de hemel werkelijk voor de verste toekomst zuiver. En bij het bezoek van den Prins van Wales in 1860 werd dan ook de goede verstandhouding tusschen de twee groote Engelsch-sprekende landen hemelhoog geprezen.

Helaas! juist nu stonden de ergste moeilijkheden vlak voor de deur. Het scheen waarlijk, of de pogingen der wederzijdsche staatslieden eeuwig den arbeid van Sisiphus zouden gelijken.

Engeland en Amerika tijdens den Secessie-oorlog

Niettegenstaande alle feestelijke ontvangsten en optimistische toespraken moet de Prins van Wales, hoe jong ook, wel bemerkt hebben, dat er donkere wolken hingen over de binnenlandsche verhoudingen der Groote Republiek. Maar hij zal toch niet vermoed hebben, evenmin als eenig ander, dat die een onweer voorspelden, zooals nog zelden gezien was.

Tegen het einde van 1860 trad Buchanan af en werd opgevolgd door Abraham Lincoln, den candidaat van alle 109

Sluiten