Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Atlantischen Oceaan bezuiden den 32en graad N. B. en op zekeren afstand van Afrika en West-Indië. Ware de Trent een Fransch schip geweest, dan zou de zaak misschien anders zijn geloopen; Napoleon III moet hebben uitgeroepen: „Gave de hemel, dat het een Fransch vaartuig geweest was".

De eene gezant, Mason, ging naar Londen en stelde het bij Russell voor, alsof de Burgeroorlog eigenlijk in hoofdzaak het gevolg was van een tariefkwestie; tevens kwam hij met de belofte, dat de Zuidelijken, wanneer ze erkend werden, groote handelsvrijheid zouden geven. Dit lokmiddel werd ook voorgehouden aan de kooplieden van de City. Maar 't werkte weinig uit, want men had daar niet vergelen, hoe de Zuidelijken, ook Mason, vroeger op Engeland hadden afgegeven, toen dit hunne slavenschepen had belemmerd. Wat meer instemming vond hij bij de reeders, die zich beklaagden over het opbrengen van Engelsche schepen, welke de blokkade van de Zuidelijke havens wilden verbreken. Dit leidde tot heftige debatten in het Lagerhuis, waarbij betoogd werd, dat die blokkade niet effectief was. Maar Russell antwoordde met de vraag: hoe dan de katoenuitvoer zoozeer kon verminderd zijn (van 200 millioen dollars in 1 860 tot 42 millioen in 1861).

De gezanten der Noordelijken lieten van hun kant niet na, eveneens op de publieke opinie te werken; daarbij zagen ze zich verplicht op den voorgrond te stellen, dat de Zuidelijken niet waren afgevallen om de tariefwetten en dergelijke kwesties, maar dat de grond van alles was hun gehechtheid aan het verfoeilijk instituut der slavernij. De zich noemende vicepresident der Confederatie had immers zelf openlijk gezegd, dat „zijn regeering gevestigd was op de slavernij als hoeksteen . Dit sloeg in bij al wat in Engeland ijverde voor vrijheid, vooral bij de machtige partij der abolitionisten, die zoozeer versterkt was door het boek van Harriet Beecher Stowe. Maar zij wenschten, dat de regeering van Lincoln dan ook openlijk zou uitspreken, dat het om de volledige abolitie ging en niet om het herstel der oude Unie. Onder hun invloed is het geweest, dat Lincoln den 22en September 1862 zijn 113

Sluiten