Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegd door de Unie, is het niet vernieuwd: men leeft er sedert onder een stilzwijgenden modus vivendi, die de visscherij der Amerikanen toelaat tegen een zekere licentie-betaling.

Ernstiger en interessanter was het langdurig geschil over de Bering-zee. Deze is van nature geen binnenzee, maar een rand zee, d. w. z. een watervlakte, door eilanden van den open oceaan gescheiden. Ze ligt tusschen Kamschatka en Aljaska en wordt ten zuiden begrensd door de Aleoeten en de Komandorski-eilanden. Nu waren tot 1867 al deze oeverstreken Russisch bezit geweest en de Bering-zee met al wat er in lag was beschouwd als een Russische zee, die door den Czaar willekeurig kon worden gesloten voor ieder ander, als Mare clausum. Inderdaad was zulks door Alexander I gedaan in 1821, toen hij alle vreemde scheepvaart bij Rusland's Pacific-kusten verboden had tot op 100 Italiaansche mijlen afstand.

Ofschoon dit verbod eenige jaren later op verzoek der Unie weer was ingetrokken, kon men blijven beweren, dat die intrekking de Bering-zee niet betrof.

in 1867 echter had Rusland zich laten vinden tot den verkoop van al zijn Amerikaansche bezittingen aan de Vereenigde Staten tot den prijs van + 7 millioen dollars. De koopakte sprak van „Aljaska en de bijbehoorende eilanden" en stelde de grens vast volgens een rechte lijn van het midden der Beringstraat af tot een punt midden tusschen de Aleoeten en de Komandorski-eilanden. Ten Oosten van die grens bevonden zich o. a. de Pribyloff-eilanden, ten Westen de genoemde Komandorski-eilanden, beide bekend als uitnemende teelgronden voor robben. De Amerikanen meenden nu, dat ze bij hun voordeeligen koop ook den eigendom van de wateren van de Russen hadden overgenomen en verboden bij verschillende Congresbesluiten tusschen 1868 en '73 de> robbenslag op de Pribyloff-eilanden en „de aangelegen wateren" tenzij „op bijzondere voorwaarden". Tegelijkertijd verleende het Congres aan de Aljaska Commercial Company het monopolie voor den robbenslag op voorwaarden, die tegen uitroeiing moesten waken. Voor de Canadeezen en andere buitenlandsche 119

Sluiten