Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE UITGAVEN DER HOLLANDIA*D RUKKER IJ TE BAARN

ANDRÉ DE RIDDER

NINON DE LEMCLOS

EN DE VROUWEN DER XVIIe EEUW Met een Portret — f 1.50 ingenaaid; f 1.90 gebonden

Ninon de Lenclos, de „Grande amoureuse" uit den tijd van Lodewijk XIV; wier met gele zijde gestoffeerd salonnetje in de Rue des Tournelles het verzamelpunt was van een bonte schaar van aanbidders en vrienden, onder wie de schitterendste vernuften als Molière, Scarron en La Rochetoucauld; de vrouw die, ofschoon een bewogen liefdeleven leidende en door de meer maatschappelijke dames van den Faubourg Saint Honoré vaak aangezien met een gedwongen minachting en kwalijk verholen benijding, nochtans evenveel cultuur bezat als de meest letterkundige harer tijdgenooten — deze figuur, in 't kader van de vreemde, heerlijke omgeving van 't verfijnd Parijs der XVIIe eeuw, wordt ons door den bekenden Vlaamschen schrijver André de Ridder vol liefde, en historisch getrouw, geteekend, in een beeldend en zeer kleurrijk proza. Het boek is géén zoogenaamd „galante" roman; het is een boeiende-karakteren zedeschildering, die men niet licht onvoldaan uit handen leggen zal.

Geschiedenis der Wetenschappen

DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN. — Dr. H. J. F. W. BRUGMANS. — Dr. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG. — Dr. A. J. C. SNIJDERS. R. CASIMIR. — Prof. Dr. H. U. MEYBOOM.

Met uit v o erig Naam- en Zaakregister.

f 1.90 ingenaaid — f 2.40 gebonden.

INHOUD: De Geschiedenis van het Wijsgeerig denken, door Dr. j. D. Bierens de Haan. — De Geschiedenis van de Psychologie, door Dr. H. j. f. W. brugmans. — De Geschiedenis der Taalwetenschap, door Dr. J. P. b. de josselin de Jong. — De Geschiedenis der Physica en der Chemie, door Dr. A. J. C, Snijders. — De Geschiedenis van de Paedagogie, door R. Casimir. — De Geschiedenis van de Godgeleerdheid, door Prof. Dr. H. U. Meyboom.

Tot nu toe heeft, in onze taal ontbroken een boek, dat — wat den inhoud betreft geheel „bij" — den beschaafden leek zoowel als studeerenden kan dienen om zich op gemakkelijke wijze te oriënteeren in den ontwikkelingsgang der voornaamste wetenschappen.

In dit werk, door deskundigen samengesteld en dus volkomen betrouwbaar, is vooral gestreefd naar vermijding van het „te veel", van te veel namen, te veel jaartallen; — alleen wat dienen kan om de groote lijnen te doen zien wordt medegedeeld. Een uitvoerig naam- en zaakregister verhoogt de bruikbaarheid van dit boek.

Sluiten