Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd overgeplaatst. Met zijn aankomst in 1878 begint een nieuwe aera voor de Nieuw-Guinea-Zending. Zonder iets tekort te doen aan de inderdaad groote verdiensten van mannen als Mac-Farlane, Lawes, Wyatt Gill, en dergelijken, kan men toch zonder overdrijving zeggen, dat Chalmers op den gang van zaken op dit zendingsgebied den grootsten invloed heeft geoefend. Men weet niet wat men in dezen man het meest bewonderen moet, zijn geloof, zijn onverschrokkenheid, zijn energie en werkkracht, of misschien ten slotte zijn praktischen zin en handigheid. Hij is de pionier geweest van Nieuw-Guinea. Bijna voortdurend was hij op reis, meestal uitsluitend vergezeld van inlanders, altijd ongewapend. Overal langs de kust wist hij vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen met de bevolking, herhaalde malen werd zijn leven bedreigd, maar zijn koelbloedigheid redde hem voortdurend. Meermalen trad hij als vredestichter op, wanneer twee stammen met elkander in oorlog waren. Hij is verder het binnenland ingedrongen dan ooit een Europeaan vóór hem. Overal waar hij kwam liet hij de sporen van zijn werkzaamheid achter. Trouwens, zijn invloed strekte zich zelfs uit buiten het gebied, dat door hem is bereisd. Hij was overal bekend als Tamate, d. i. leeraar, en men wist dat men van hem niets dan goeds te wachten had. In zeldzame mate vereenigde hij in zich de eigenschappen van een zendeling, en van een onderzoeker. Onze aardrijkskundige en ethnologische kennis is door hem in hooge mate verrijkt geworden. Ik onthoud mij met moeite van het overnemen van eenige citaten uit den rijken schat van de werken door hem of over hem geschreven, of van het vermelden van eenige episoden uit zijn leven. Hij zelf, zoowel als de beide vrouwen, die achtereenvolgens zijn echtgenooten waren, zullen steeds een eerste plaats

Sluiten