Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gunstigen invloed oefende op zedelijke toestanden, en vooral kregen de heidensche voorstellingen een stoot, waardoor zij aan het wankelen werden gebracht. Dit geschiedde het sterkst wanneer reeds ontslagen koelies na afloop van eenigen tijd zich opnieuw aanmeldden, en weer een half of een heel jaar in de kostschool doorbrachten. De zendelingen verloren velen van hun vroegere leerlingen uit het oog. Maar met andere bleven zij betrekkingen onderhouden. En toen deden zij plotseling een zeer eigenaardige ervaring op.

Ieder onzer kent de roem seram op Nieuw-Guinea. Deze gebouwen schijnen over geheel Nieuw-Guinea voor te komen. Natuurlijk zijn er verschilpunten, zoowel wat den uiterlijken vorm aangaat, als het gebruik dat er van gemaakt wordt. Maar overal vind ik vermeld, dat ze dienen tot verblijfplaats van ongehuwde knapen en dikwerf van mannen. Op Engelsch Nieuw-Guinea heeten zij doeboe; regel schijnt daar, dat ook gehuwde mannen zeer vaak den nacht in de doeboe doorbrengen. Aan de Hoeongolf heeten zij loem, hetgeen natuurlijk etymologisch geheel hetzelfde is als roem en overeenkomt met het Maleische roemah, d. i. huis. Dat het epitheton seram hier nog ontbreekt, bewijst dat de Mohammedaansche invloed nog niet zoo ver is doorgedrongen. De Broeders van Neuendettelsau vermelden, dat deze loems gebruikt worden voor verblijfplaats van knapen; verder voor een soort van geheimen eeredienst en eindelijk voor volksver gaderingen.

De gebouwen nu, waarin de Broeders onderwijs gaven, bouwden zij in den trant van deze loems, en zij gaven die denzelfden naam, alleen met de toevoeging: „papia", d.i. papier, omdat men daar voor lezen en schrijven papier gebruikte. Na eenigen tijd deden nu de zendelingen de ver-

Sluiten