Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijdende ervaring op, dat sommigen van hun leerlingen, in hun eigen dorpen teruggekeerd, aldaar hun volksgenooten wisten te bewegen om naast de bestaande loem, ook een loem-papia op te richten, waar dan de vroegere scholieren van de zendelingen een rol speelden, als van eenoog in het land der blinden. Evenwel, zij bereidden op deze wijze den weg'voor de zendelingen. Wanneer dezen later op een evangelisatiereis zulk een dorp bezochten, vonden zij dadelijk een plaats gereed waar zij een samenkomst konden houden, en een schare toehoorders, die reeds eenigszins aan dergelijke samenkomsten gewoon was. Zelfs werd op deze wijze de viering van den Zondag hier en daar gebruikelijk. Het kwam weieens voor dat een vroegere scholier zich vergfste met de telling der dagen, en daardoor den Zondag te vroeg of te laat vierde; maar dergelijke kleine onnauwkeurigheden werden gemakkelijk gecorrigeerd. In elk geval vormde zich rondom de zendingsposten een kring van dorpen, die, zooals de Duitsche Broeders het eigenaardig uitdrukken, „christlich angeregt" waren. Ook onder de meisjes deed zich de invloed dezer beweging gelden. Weldra kwamen er ettelijken tot de zendelingen, bij wie zich ook oudere vrouwen voegden, met de vraag waarom zij niet evenals de jongens lezen en schrijven zouden leeren. Natuurlijk werd op dit verzoek ingegaan. Op de plantages was wel werk voor vrouwen te vinden; zij werden nu 's morgens onderwezen, en moesten 's middags arbeiden voor de kost. Uit den kring der oudscholieren kwamen de eerste doopelingen voort, aanvankelijk alleen mannen, later ook vrouwen. Langzamerhand werden ook inlandsche helpers opgeleid, en de berichten uit den laatsten tijd geven het verblijdende bewijs, dat de Christenen hoe langer zoo meer hun plicht beginnen te beseffen het Evangelie te prediken aan hun nog niet

Sluiten