Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder der vier broeders een korte toespraak hield werd s Maandagsochtends een korte godsdienstoefening gehouden, waarna zij vertrokken. Bij het afscheid werden vele tranen gestort, en eenige makkers geleiden de kleine schare tot aan het doel hunner reis, om aan de thuisblijvenden te kunnen mededeelen, dat zij door den Hupestam vriendelijk waren ontvangen.

Deze 4 inboorlingen zijn tot hiertoe trouw gebleven op hunnen afgelegen post, ofschoon de verhouding der heidensche stamgenooten tegenover hen niet altijd even vriendelijk was en ze weinig hulp kregen by het bouwen hunner woningen. Eenmaal zelfs wilde men hen naar het leven staan, maar de Heer heeft hen tot hiertoe bewaard, en van tijd tot tijd komt een der zendelingen hen op hun eenzamen post bezoeken. Ook mochten zij reeds enkele malen als vredestichters werkzaam zijn onder hunne strijdlustige landgenooten.

Geve de Heer dat ook door hun dienst Zijn Evangelie ingang vinde in menig hart, dat nu nog in duisternis des heidendoms verkeert.

Begeven wij ons van de Hoeongolf weer een weinig westwaarts, dan betreden wij een terrein waar tot nu toe met veel tranen gezaaid is, en waar weliswaar het ochtendgloren van een nieuwen dag zich schijnt te vertoonen, maar met nog vrij ongewisse kenteekenen. Ik bedoel het arbeidsveld van de Rheinische Missions Gesellschaft met zijn vier zendingsposten Siar, Ragetta, Bogadjim, en Bongoe, allen gelegen in de nabijheid van Stephansort, de havenplaats die aangelegd werd nadat de Finschhaven verlaten moest worden. Een andere post een tijdlang op het kleine eilani Dampir gevestigd, moest worden opgeheven.

Er is hier voorwaar met tranen gezaaid. In 1887 kwa-

Sluiten