Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker is of hiermede de Protestantsche dan wel de Katholieke zending bedoeld is. Ook omtrent het getal dergenen die werkelijk tot het Roomsch-Katholicisme zijn overgegaan ontvangt mén geen duidelijke opgaven. Van Pokao wordt gezegd, dat er 12 dorpen zijn van welke zeven of acht (zou men dit niet preeies weten ?) in handen der Protestanten zijn, terwijl een dorp bijna geheel (?) katholiek is geworden en twee anderen zich tot den overgang voorbereiden. Dan volgt achter dit merkwaardig citaat uit een brief van den Bisschop van Nieuw-Guinea: „tengevolge van de onzalige beperkende bepalingen van de zijde der Regeering mislukten allé pogingen om aan de kust nieuwe terreinen te openen. Angstig bewaakt door een kordon van Protestantsche leeraars en onderwijzers bleef zij voor ons langen tijd geheel gesloten. Daarom wendden wij ons door den nood gedrongen naar het gebergte in het binnenland, dat evenwel helaas veel zwakker bevolkt is en moeilijk toegankelijk." Vandaar dat men zich naar Oeni Oeni (of Koeni) begaf, waar men op een uitgestrekt terrein een bevolking vond van ongeveer 2000 zielen verspreid over 50 dorpen. Het bericht vermeldt dan verder de vele moeilijkheden waarmede men daar te kampen heeft. Dat geeft te denken!

Reeds heb ik vermeld, dat in den uitgebreiden werkkring der Anglikanen in den Bismarck-Archipel slechts 6 Europeesche zendelingen werkzaam zijn, en met het oog op het groote aantal inlandsche helpers de Roomschen de Protestanten het zwarte Lotu noemen. Inderdaad is het Europeesch personeel der Roomschen heel wat grooter, immers niet minder dan 61 personen, n.1. 1 Bisschop, 17 priesters, 26 broeders en 17 zusters. Men telt 25 staties met 8233 gedoopten. De zendingsspecialtieit Gundeet zegt hiervan, „ein Scheinerfolg, der zum Teil durch ein sehr unchristliches Vor-

Sluiten