Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets hooren van den lofzang van Zacharia als hij jubelt van „de barmhartigheid onzes Gods, door welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte"? Uit het gezang, dat nogal lang was, bleek ook op duidelijke wijze, hoe goed Solago reeds met het Christendom bekend was.

Toen het eindelijk geeindigd was, bracht men den zendeling »een kleine kip" als geschenk. Tenminste zoo zei men. 't Was echter een vreemd soort van kleine kip, want het was inderdaad een groot varken. Met de grootste moeite hadden eenige mannen het den berg opgesleept, en nu lag het daar, gereed om geslacht te worden. Daar dit echter nogal eenigen tijd zou duren, had men op bevel van Fadoli de kinderen laten komen en hij zelf verzocht nu Kruhm om hun zingen te leeren. Het was een eigenaardig verzoek, 't Was reeds middernacht geworden. Aan slapen dachten de menschen niet en daarom dacht Keumm er ook maar niet aan. Van een Europeesche wijs hadden de kinderen geen begrip. Maar ... er was geen keuze. Keumm begon - dus en leerde ze twee eenvoudige versjes. Twee. Ja, en dat wel op verzoek. Eén was niet genoeg. Wanneer ze van het ééne moe werden, dan wilden ze aan het andere beginnen. En daarom moesten ze er twee kennen. En zoo leerden de kinderen van deze wilden de eerste Christelijke liederen des nachts na twaalven.

Eindelijk was het varken geslacht en de maaltijd gereed. Na den maaltijd werd nog een godsdienstoefening gehouden en toen . . . 't was ^eeds in den morgen, begaf men zich ter ruste. Er was geen zacht bed; slechts een harde vloer diende als rustplaats, maar Krumm sliep heerlijk en droomde. En in zijn droom zag hij al deze heidenen komen om het Evangelie te hooren in een vriendelijk kerkgebouw.

Sluiten