Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden tot Fadoli en zeiden tot hem: „Hoe hebben we het nu? Wilt gij een Christen worden? Gij waart eenmaal een machtig hoofd en een dapper krijger, en zult ge u nu door den zendeling tot een oud wijf laten maken?" Er kwamen zelfs Mohammedanen van de naburige Nakkoeilanden, die hem ook al trachtten terug te houden en hem wijsmaakten, dat hij voor den zendeling zou moeten werken met zijn volk, wanneer hij maar eerst Christen was geworden.

Zoo ontbrak het niet aan velerlei beproevingen en het was maar goed, dat Krumm zijn volkje niet alleen het. Zooveel mogelijk bleef hij in verbinding verkeeren met hen. Iedere week kwam Solago naar Lahoesa, om onderwijs te ontvangen. Dan nam hij ook medicijnen mee, welke hij dan 's Zondags uitdeelde, wanneer men in het huis van Fadoli tezamen kwam om te bidden en te zingen. Spoedig kon Kruium een inlandsch Christen zenden, wel geen eigenlijk helper, maar toch in staat om de allereenvoudigste beginselen des Evangelies te onderwijzen. Deze leidde nu ook de godsdienstoefeningen en deelde de medicijnen uit. Het werk van dezen eenvoudigen man werd bijzonder gezegend. Meerderen ontvingen van hem ook dooponderwijs, en toen Krumm zelf een paar maanden later weer Lolowaoe bezocht, was hij verwonderd over de vorderingen, die de menschen gemaakt hadden. Groote blijdschap woonde in zijn hart, toen hij zag hoe de eigenlijke strijd hier althans gestreden was en er nu kon begonnen worden met de vorming van een gemeente.

OP HET HOOGTEPUNT.

We hebben reeds meegedeeld hoe in de onmiddellijke nabijheid van den zendingspost Lahoesa vier dorpen lagen.

Sluiten