Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zijn vrouw tot den zendeling bracht. Keumm behandelde de vrouw, hij en zijn echtgenoote deden alles voor haar wat ze konden, en toen het hoofd nu een zoon geboren werd en de moeder langzamerhand herstelde, toen kende de dankbaarheid geen grenzen. Nog aan den avond van denzelfden dag, waarop het kind geboren was, wierp het hoofd zijn goden weg; zijn bloedverwanten deden desgelijks en allen gaven zich op om dooponderwijs te ontvangen. Zoo werd ook Togimbogi geopend voor het Evangelie.

Een ander der vier genoemde dorpen, waar de vijandschap groot was tegen den zendeling, was Tetehosi. Het waren de inwoners van dit dorp geweest, die Keumm bij zijn vestiging gedwongen hadden om een andere plaats voor het station te zoeken. Sedert dien tijd was hun dorp echter voortdurend door koorts bezocht geworden en geen offers konden dezen gevaarlijken vijand verdrijven. Eindelijk begaf één der mannen zich naar Keumm, riep zijn hulp in en werd genezen. De toegang tot het dorp was hiermede weder geopend voor den zendeling en voor 't Evangelie. Ook het hoofd kwam nu tot Keumm, allereerst om genezing te vinden bij hem. Maar hij begreep, dat de blanke man niet alleen gekomen was om genezing te brengen voor het lichaam. Hij vroeg Keumm, of hij bij God vergeving zou kunnen vinden voor zijn zonden. Het spreekt wel van zelf, dat de zendeling hem sprak van Gods oneindige liefde en genade, waardoor Hij iederen berouwvollen zondaar gaarne wil vergeven en dat ook voor hem vergeving van zonden en zaligheid was, wanneer hij met het heidendom wilde breken en God voortaan dienen. Hij antwoordde, dat hij dit wilde doen. Nu hing er juist boven het hoofd van den man een schedel, en Keumm vroeg hem of die nu met alle andere heidensche attributen

Sluiten