Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen kwaad zou geschieden. Werkelijk kwam hij en wel geëscorteerd door 30 van zijn mannen, woeste kerels. Krumm sprak heel ernstig met hem en .... de woestaard gaf zich over; hij beleed zijn zonden. „Toea", zoo zei hij, „ik ben een verdwaasd, een verblind, een van den duivel verleid mensch geweest. Het smart mij, dat ik zoo veel menschen vermoord heb. Maar nu wil ik Christen worden. Mag Ik tot u komen?" Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat Krumm hem gaarne toestond tot hem te komen en onderwijs te ontvangen. "Vermeldenswaard, en teekenend tevens, was de wijze, waarop de Christenen voor hem pleitten bij den zendeling. „Toea, zoo waren we vroeger allen. Siwahoemongo is niet slechter dan wij waren. Als God ons vergeven heeft, kan Hij ook hem vergeven."

Siwahoemongo bewees, dat het hem ernst was. Voortaan kwam hij iederen Zondag getrouw ter kerke, niettegenstaande hij twee nur moest loopen, om er te komen.

Ook zijn makker Bawasaro volhardde niet lang meer bij zijn oude praktijk, maar wendde zich na verloop van eenigen tijd eveneens tot Krumm om onderwijs te ontvangen.

HET ONVERWACHT EINDE.

Langzamerhand werd Krumms naam gevreesd onder de heidenen. Men voelde, dat deze man niet te weerstaan was. Waar hij ook kwam, kwam hij als overwinnaar. Het eene dorp na het andere opende zich voor het Evangelie. En waar Krumm zelf niet komen kon, daar ging zijn trouwe Solaga of één der andere Christenen heen en predikte er het Evangelie. Overal, waar men het oog

Sluiten