Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Bestrijding van de kosten van het gebouw en het erf.

Naar gelang van omstandigheden kan de bestrijding van de ter zijde bedoelde kosten geschieden uit:

a. eventueel aan de gemeente toevallende schadeloosstellingen voor afstand of onteigening van gemeentelijken grond, voorzoover niet geheel of gedeeltelijk benoodigd voor andere urgente gemeentebelangen;

b. de opbrengst der verhuur van onverdeelden of tot het onderwerpelijk doeleinde voor korteren of langeren tijd buiten de geregelde verdeeling gelaten gemeentelijken bouwgrond;

c. bijdragen uit de gemeentekas of uit de desaloemboengs, voor zoover de belangen der credietverschaffing zulks gedoogen, zonder dat nochtans op deze laatste ondersteuningen blijvend zou mogen worden gerekend ter voorziening in de kosten der school, daar de desa-credietinstellingen in geen geval mogen worden beschouwd als een bron van inkomsten voor de gemeente;

d. een hoofdelijken omslag;

e. gemeenschappelijken arbeid der daarvoor in aanmerking komende ingezetenen, omtrent welke vordering rekening zal zijn te houden met artikel 17 der Inlandsche Gemeenteordonnantie (Staatsblad 1906 Np. 83), terwijl, gelijk sub 4e medegedeeld, ter voorziening in de behoefte aan houtwerken voor de samenstelling van het gebouw, waar die zich mocht voordoen, kostelooze aankap in 'sLands bosschen kan worden verzocht.

Ingeval de gemeente of hare ingezetenen niet bij machte zijn om de oprichtingskosten geheel te dragen, worde, voor zoover onmisbaar, in het uiterste geval bijstand van Regeeringswege gevraagd.

6. Meubilair.

7. Aanschaffing van boeken en leermiddelen.

Alhoewel hooge banken de voorkeur zouden verdienen, als minder vermoeiend voor de kinderen en gemakkelijker voor het geven van klassikaal onderwijs, zal in sommige gevallen wel genoegen moeten worden genomen met lage schrijflessenaars (dampar). i +

In de kosten worde eveneens voorzien op de sub 5 bedoelde wijzen.

De benoodigde boekjes, leien, griffels enz. kunnen voorshands kosteloos uit 's Lands Dépót van leermiddelen worden bekomen.

Aanvragen om boeken en leermiddelen worden voor,elke contröleafdeeling, in het begin der maand October, rechtstreeks aan den Inspecteur van het Inlandsch gemeenteonderwijs ingediend volgens model bijlage Ia.

Schoolbordenverf wordt afzonderlijk aangevraagd (Model bijlage \b).

Voor de hoeveelheid der aan te vragen artikelen raadplege men het daarop betrekking hebbend tarief.

De boeken en leermiddelen, ten gebruike op de gemeenteschool aan den dorpsonderwijzer verstrekt, worden in een daartoe bestemde kast zorgvuldig opgeborgen en den kinderen niet naar huis medegegeven.

De boeken dienen behoorlijk gekaft te worden.

8. Subsidies van de Regeering.

Het verleenen van geldelijken bijstand van Staatswege — voorzoover daartoe zeker bedrag ter beschikking van het Hoofd van gewestelijk bestuur is gesteld — moet zoomin mogelijk een blijvend karakter dragen, doch in hoofdzaak slechts strekken om den eers,ten stoot te geven en de totstandkoming der school over het doode punt heen te brengen of wel om in onvermijdelijke tekorten op het budget der scholen te voorzien.

Voor oogen worde gehouden het scheppen van een zooveel mogelijk uit eigen plaatselijke of persoonlijke middelen bekostigd onderwijs.

Aanvragen om geldelijken bijstand van Staatswege worden jaarlijks in het begin der maand October afdeelingsgewijze aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur ingediend volgens model bijlage II.

Zij betreffen de uitgaven in het tweede jaar volgende op dat, waarin de aanvraag geschiedt.

Afzonderlijke staten worden opgemaakt: le. voor de reeds bestaande en de in het volgende jaar te openen

Sluiten