Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. Schoolgelden.

16. Schooladministratie.

Aangezien de gemeente-onderwijzer niet zoozeer behoefte zal hebben aan een rusttijd in de vastenmaand, is het niet noodig deze geheel als vacantiemaand aan te wijzen.

Sluiting der school gedurende eenige dagen bij het begin en bij het einde der vasten zal over het algemeen voldoende zijn.

De eischen van den veldarbeid of van het algemeen bedrijf der bevolking zullen in den regel aangeven, of, en zoo ja in welke maand, eene vacantie van eenigszins langeren duur noodzakelijk zal zijn.

Een vrije dag eenmaal 's weeks is bovendien gewenscht om de eentonigheid in het schoolbezoek te temperen.

Als regel, behalve voor onvermogenden, zij de school alleen tegen betaling toegankelijk. Kosteloos onderwijs toch, de ervaring heeft het bewezen, wordt zoomin als welke andere gift ook op den duur gewaardeerd.

Het schoolgeld voor de minstvermogenden worde echter zeer laag gesteld. Een bedrag, variëerende van 5 tot 50 cent 's maands per kind, naar gelang van de meerdere of mindere gegoedheid der ouders, met bepaling, dat voor volgende kinderen uit hetzelfde gezin het bedrag zekere vermindering ondergaat, zal uit een practisch oogpunt wel het meest doelmatig blijken.

In sommige streken of voor sommige personen moet wellicht de gelegenheid worden geopend, om het schoolgeld desverlangd in natura bij den oogst te voldoen.

Door den dorpsonderwijzer worde van de leerlingen zijner school in de eerste plaats aangehouden een stamboek en een absentie-lijst (bijlagen IV en V).

Aan het einde der maand worden de cijfers in laatst bedoelde lijst opgeteld en het percentage der absentiën berekend.

Voorts worde maandelijks, in een speciaal daarvoor bestemd cahier, uit de absentielijst een opgaaf samengesteld volgens bijlage VI, welke door tusschenkomst van het betrokken Districts- en Onderdistrictshoofd ter kennisneming gezonden worde aan den Controleur en door dezen aan den Regent en Assistent-Resident der afdeeling, ten einde genoemde autoriteiten op de hoogte te houden van den toestand van het schoolbezoek.

Melden zich nieuwe leerlingen aan, dan wordt vóór de toelating door den dorpsonderwijzer hiervan kennis gegeven aan het betrokken Districtsof Onderdistrictshoofd bij staat volgens het model bijlage VII.

Van de bijgekomen leerlingen en van die, welke de school verlaten hebben, worde een mutatie-staat aangehouden volgens model bijlage VIII, welke maandelijks aan het Districts- of Onderdistrictshoofd wordt aangeboden.

Van de vorderingen der leerlingen zal maandelijks een rapport gemaakt worden volgens bijlage IX.

Een inventaris-staat volgens model bijlage X worde jaarlijks in de maand September aan den betrokken Controleur of Opziener der gemeentescholen gezonden ter opmaking van de aanvragen van boeken en leermiddelen.

Voorts bediene de dorpsonderwijzer zich van een correspondentie-boek, ingericht volgens bijlage XI, voor het doen van mededeelingen of verzoeken zijne school betreffende.

Waar schoolgeld geheven wordt, worden de betalingen geboekt in een staat volgens model bijlage XII.

In het begin van elke maand worde aan het betrokken Districts- of Onderdistrictshoofd een staat van achterstalligen in het betalen van het schoolgeld aangeboden volgens bijlage XIII.

Aan het einde van elk kwartaal zullen voorts door het Districtshoofd of door den Opziener der gemeentescholen opgaven worden opgemaakt volgens bijlage XIVa en XlVb om daarop ter kennisneming te worden gezonden aan den Controleur, den Regent en den Assistent-Resident der afdeeling.

Het Hoofd van plaatselijk bestuur zendt deze kwartaalstaten aan den Inspecteur van het Inlandsch gemeenteonderwijs.

Sluiten