Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oprichtersaandeelen, de som van f 416,666 in aandeelen zetten. Dit imponeert meer en is duidelijker. Behalve dit, bestaat er bij de Granplacer nog een ander slim kunstje. Vele menschen gelooven, dat wanneer de aandeelen duur aangeboden worden, vooral als er in de Directie lieden met goedklinkende namen zitten, die men met goud moet koopen, en in Engeland den wijdschen naam van ,guinea pigs", (goud-zwijntjes) dragen, ze vast en zeker eene goede geldbelegging vormen. Inderdaad koopt het publiek in een nieuwe mijnbouwmaatschappii, de aandeelen het liefst boven pari. Dit trekt altijd. Ook de Granplacer weet dit en biedt daarom zijn aandeelen ad 110% aan. Deze 10% zijn dus gelijk aan ƒ 125.000 of meer dan de helft van het geheele door de Lapoe Placer Maatschappij gevraagde kapitaal. Dit zakkenroller kunststukje is wel de moeite waard om te noteeren.

Behalve dit vraagt het bestuur aan contanten f 7500Ö0. voor inbreng der concessie. Laten wij nu eens, om eerlijk te zijn, beide maatschappijen met elkander vergelijken. Wij krijgen dus als volgt:

Granplager Mij. Lapoe Plager Mij.

25 pCt. opr. aand. fl. 416.666 in aand. in aandeelen fl. 800,000

in contanten 750,000 10 pCt. aan pr. 125,000 „ 875.000 in cont.

de inbreng .. 1,291,666 Boven vermeld verlies voor 't pub'iek „ 300,000 in cont.

totaal kosten v.'tpubl. „ 1.591,666 Werkkapitaal „ 200,000

Totaal „ 1,791,666

werkkapitaal 200,000 Totaal fl. 1,000.000

Wij haalden een citaat aan uit den eersten brief aan de Pharizeeërs, en vragen nu of „Abonné" niet tot dezelfde secte gerangschikt kan worden, even als de medewerker van bedoelde Bataviasche „leadiug finantial gazette\" Hoeveel aan-

Sluiten