Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De directe inkoop van thee te Colombo en Calcutta maakt dat de en gros theeprijzen in Australië niet hooger zijn dan die. te Londen, zoodat Java, indien het wil concurreeren, zeer scherp met zijn prijzen zal moeten zijn. De reden waarom tot nu toe nog niet veel Java-thee in Australië verkocht is, ligt alleen in de omstandigheid dat de Java-planters te hooge prijzen vragen die meestal op een exlra verdienste van omstreeks drie centen uitkomen. Wordt deze marge kleiner genomen, bijv. één cent, dan zal de import van Java-thee in Australië belangrijk toenemen. Bij de meeste Iheehandelaren, werden in mijne tegenwoordigheid de monsters van Malabarlhce en ook van verschillende Java-ondernemingen geproefd. Over het algemeen was het oordeel daarover zeer gunstig, met uitzondering van de thee van enkele der laaggelegen theelanden.

Wat kwaliteit betreft, zal Java-thee dus gerust den strijd tegen Ceylonthee kunnen aanbinden.

De vracht van Java naar Londen of Amsterdam bedraagt 47 shilling per 50 cft., terwijl die van Java naar de Australische havens bedraagt 25 shilling per 50 cft."

Zooals ik zeide zijn er geen invoerrechten op thee voor Australië. NieuwZeeland echter heft een recht van 2 pence per pond voor »not english grown tea", zoodat aan export naar New-Zealand niet gedacht behoeft te worden.

Koffie. Ook van dit artikel had ik verschillende monsters bij me. Daar men in Australië vele koffiebranderijen heeft, wordt op gebrande koffie een duty van 6d. en op ongebrande slechts 5d. per pond geheven. Van import in Australië van gebrande koffie is dus geen sprake. In 1901 had men in Queensland een totaal beplante oppervlakte met koffie van 547 acres. Sinds dien is dit gereduceerd tot 256 acres. De productie in Australië is dus niet noemenswaard. Tot nu toe exporteert Java naar Australië ongeveer een vijfde gedeelte van den totalen import aldaar. De meeste firma's willen den invoer van Java gaarne bevorderen en vroegen mij monsters te zenden van ongebrande, meer inferieure kwaliteiten. Ik beloofde hun de Java-ondernemingen hiermede in kennis te stellen, wat ik hierbij doe, terwijl ik voor de adressen van handelshuizen verwijs naar meergenoemd bijvoegsel van de Javasche Courant 1/9-08 N°. 70. Desgewenécht ben ik gaarne bereid zeer solide firma's aan te wijzen, iets wat ik echter in dit rapport moeilijk kan doen.

Hout. Daar Australië rijk aan bosschen is, is de invoer van hout niet bijzonder groot te noemen. De totale invoer over 1906 bedroeg voor een

Sluiten