Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aanzijn geschonken. De worstelstrijd tegen Spanje was niet alleen een godsdienstoorlog. Zij was ook een strijd van de nationale elementen tegen den vreemdeling, maar in dien strijd was ten slotte Roomsch ongeveer hetzelfde als Spaanschgezind. Op de Protestanten is dus al de last van den Krijg neergekomen en hoewel zij nog onder Maurits en Frederik Hendrik de minderheid vormden hebben zij toch voor altijd hun stempel op het Nederlandsche volkskarakter gedrukt. Dat een deel der Nederlanders zelfs niet het Christendom belijdt doet niets ter zake. Goud blijft goud al is het in geringe mate met ander metaal vermengd. Het aantal Roomschen gaat in Nederland steeds achteruit. Elke volkstelling bewijst dat en daarmee tevens de onjuistheid van het beweren van Dr. Schaepman, dat Nederland geen Protestantsche natie meer is. Ook Nederland heeft op den tweesprong gestaan. Had het den weg gekozen, die naar Rome lijdt het zou op dien weg hetzelfde verval hebben gevonden, dat thans al de Roomsche natiƫn heeft aangetast, maar het koos den anderen weg en daarmee de baan van vrijheid, ontwikkeling en vooruitgang. De geschiedenis heeft de Hervorming in het gelijk gesteld. De toekomst behoort aan de volken, die haar hebben aangenomen en waar de Protestanten nu reeds de Roomschen hebben ingehaald zullen zij hen over 50 jaar ver in aantal overtreffen, Wie een kind van zijnen tijd wil zijn moet Protestantsch wezen. Alleen die godsdienst heeft nog eene toekomst. De Roomsche kerken en de Roomsche landen zinken steeds dieper. Zoo is het ook gegaan in den strijd van het Christendom tegen het Heidendom. Laat Nederland dus zijn Protestantsch karakter als het dierbaarst kleinood trouw bewaren.

d. Rechten der Kerkgenootschappen.

Dat ziet in de eerste plaats op de uitkeeringen door artikel 171 der Grondwet aan de Kerkgenootschappen verzekerd. Dat artikel moet ongewijzigd blijven. De staat is niet vrij die uitkeeringen in te trekken. Zij steunen niet slechts op overwegingen van algemeen belang. De staat, die genoemde uitkeeringen schonk was ten opzichte van de meeste kerkgenootschappen niet vrij die niet te schenken. Die

Sluiten