Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. Onteigening en beperking van den eigenaar.

Bij onteigening is er eigendomsovergang. De onteigenaar verwerft het eigendom van den onteigende. Bij beperking van den eigenaar daarentegen wordt zijn eigendom hem gelaten, maar alleen zijn genot verminderd. De Nederlandsche onteigeningswet is nog zeer onvoldoende. Zij kent, zooals vrij algemeen wordt aangenomen, geen onteigening per zóne en beantwoordt daardoor niet meer aan de bestaande behoeften. De woningwet is bestemd ten deele in de leemte te voorzien, maar daar volkshuisvesting niet het eenige belang is waarvoor gewaakt moet worden, blijft ook nu nog verbetering der onteigeningswet noodig. Daarbij moet evenwel worden vastgehouden aan het beginsel van behoorlijke schavergoeding. Geen onteigeningswet mag indirect dienen tot gelijkmaking der fortuinen, tot aantasting van het eigendomsrecht in het algemeen, of tot verwezenlijking van dergelijke socialistische droombeelden.

Zonder beperking van den eigenaar in zijn genot is de samenleving onmogelijk. Zoodra twee menschen naast elkander leven, moet de een ter wille van den ander iets nalaten en omgekeerd. Ieder is dus op zijne beurt bevoordeeld en benadeeld en de schavergoeding voor beperking ligt reeds ten deele in die wederkeerigheid opgesloten. Het staat ook volstrekt niet vast, dat het eigendomsrecht zoover gaat, dat ieder het recht heeft zijn eigendom zelfs te misbruiken. Niemand mag zelfs op eigen grond doen wat anderen slechts kan schaden, zonder hem zelf voordeel te geven. Strafbaar is het in brand steken van het eigen huis en in het algemeen zou ieder misbruik van eigendom strafbaar behooren te zijn. De staat kan ook niet gedoogen, dat particuliere eigenaars duinen afgraven, hun eigen grond onder water laten loopen, berghellingen kaalkappen en uitgestrekte bosschen uitroeien.

In 't algemeen is 't moeielijk vaste regelen te stellen, wanneer voor beperking van den eigenaar in zijn genot schadevergoeding moet gegeven worden, en wanneer niet. Moet er altijd schadevergoeding zijn, dan is geen openbare kas tegen dien druk bestand en hoe ingewikkelder de maatschappij wordt, des te meer is het ook noodig den eigenaar in zijn genot te beperken, maar daartegenover staat ook weer, dat

Sluiten