Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. Vrijwaring tegen gebrek. Pensioneering van werklieden.

Het woord »werklieden« raag hier in den ruimsten zin worden genomen. Een fabrieksarbeider is als zoodanig volstrekt niet belangwekkender dan een landbouwer of een visscher. Elk stelsel ook van verzekering heeft des te meer kans op slagen naarmate het een grooter aantal personen omvat. Aan pensioneering van staatswege alleen valt niet te denken. Geen schatkist kan die kosten dragen. De staat kan wel hulp verleenen, maar een groot deel moet worden gedaan door de arbeiders zelf en door de patroons. In Duitschland bestaat het stelsel van dwangverzekering. Ieder wordt gedwongen deel te nemen aan de eene of andere verzekerings-combinatie en wat er dan nog ontbreekt, past de staat er bij. Het gaat niet aan om hen, die door ouderdom of ziekte tot arbeid ongeschikt zijn geworden, aan hun lot over te laten. De philantrophie kan hier veel doen. maar voor een knap werkman, die buiten zijn schuld ongelukkig is geworden, is. het hard van aalmoezen te moeten leven. Er moeten dus bijtijds voorzorgsmaatregelen worden genomen, maar als de staat alles doen moet, zullen al die maatregelen slechts de zorgeloosheid vermeerderen. Zorg voor de ouden van dagen is in de eerste plaats een plicht der familie. Hebben de vaders hunne kinderen goed groot gebracht, dan zullen die kinderen ook meestal de ouders naderhand op hun ouden dag geen gebrek laten lijden, maar er zijn gevallen, dat de kinderen niet tot verzorging in staat zijn. De overheid moet dan optreden, maar dwangverzekering taoet de eerste maatregel zijn, waardoor zij armoede tracht te voorkomen.

p. Vakonderwijs en leerlingwezen.

Vooral aan het voortreffelijk vakonderwijs heeft de Duitsche industrie hare opkomst te danken. Van de school echter kan niet te veel worden verwacht. De beste school is de werkplaats. Niet elk vak bovendien kan op eene vakschool onderwezen worden, maar theorie en praktijk moeten elkander ook hier aanvullen. Vooral de teekenscholen kunnen groot nut stichten. Zal de werkplaats den werkman vormen, dan

Sluiten