Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. een geschrift, tot den boedel behoorende of daarin gevonden, worden beschreven in processen-verbaal van ver- en ontzegeling en in akten van boedelbeschrijving of boedelscheiding.

Art. 25. I Gewijzigd bij Staatsbladen 1892 No. 260 en 1894 No. 280 Eerstelijke c.) De Gouverneur-Generaal bepaalt:

de afmetingen en de bedragen van het gezegeld papier van landswege uit te geven:

de grootte en vorm der zegelstempels en hetgeen zij aanwijzen; de afmetingen benevens de bedragen der plakzegels en hetgeen

daarop voorkomt;

de ambtenaren, bij wie gezegeld papier en plakzegels verkrijgbaar zijn of tegen betaling het op verzoek te zegelen papier of andere op verzoek te zegelen stof kan worden ingeleverd.

Papier op verzoek met een hooger bedrag dan tien cent gezegeld moet de handteekening dragen van een der evenbedoelde ambtenaren. Bij gebreke hiervan wordt het als ongezegeld beschouwd.

Art. 26. Indien het bedrag in den afdruk van een zegelstempel of de handteekening van den debitant onkenbaar is, wordt de stemDel geacht niet op het papier aanwezig te zijn.

Art. 27. Het stellen van een geschrift op van landswege uitgeven gezegeld papier of op papier of eene andere stof op verzoek gezegeld,0 zoomede het stellen eener verklaring omtrent de aanhechting van gezegeld papier, moet zoodanig geschieden, dat daarvan na afscheiding van het geschrift niet andermaal gebruik kan worden gemaakt, als ware het nog niet gebruikt.

Bij gebreke hiervan wordt eene boete van tien gulden beloopen (l).

Art.°28. Het plakzegel wordt op het aan zegelrecht onderwoipen geschrift geheel en al vastgeplakt, gaaf en ongeschonden, zooals

(i De inhoud van art. 27 komt hierop neder, dat het begin van een geschrift moet worden gesteld naast den stempel-afdruk en met daarzonder. zoo als zeer dikwijls gebeurt.

Het gevolg hiervan is. dat de strook papier rechts van den stempelafdruk "met het zegel, van het overige papier kunnen gescheiden worden en op nieuw gebruikt', omdat de waarde van het gezegeld papier juist in die rechterstrook met de stempel-afdruk gelegen is.

Die afscheiding wordt vooral zeer gemakkelijk gemaakt wanneer, zoo als vaak gebeurt, omslagzegels, om aannemings-contracten, sLechts midden in het papier beschreven worden.

Sluiten