Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer overtredingen zijn begaan, met al de daarop gestelde verklaringen en handteekeningen in zijn proces-verbaal over, dat ook te dien aanzien volledig geloof zal verdienen, behoudens tegenbewijs.

Art 35. Deze ordonnantie treedt in werking op den 1 en Januari 1886

Art. 36. Op het in het vorig artikel bedoelde tijdstip vervallen de publicatie van commissarissen-generaal van 16 October 1817 [Staatsblad no. 50) en alle verdere bepalingen op het recht van klein zegel, behoudens het bepaalde bij art. 13 dezer ordonnantie en art. 1 der ordonnantie van 17 October 1869 (Staatsbladno. 85), welke laatste, behoudens verhooging van het recht tot f 60. voorioopig van kracht blijft, daar waar de ordonnantie van 22 Januari 1880 (Staatsblad no. 17) niet werkt.

Geschriften, waarvoor bij "net in werking treden dezer ordonnantie het zegelrecht is voldaan volgens de vroegere bepalingen of die volgens de bepalingen onder welker werking zij zijn opgemaakt van zegelrecht waren vrijgesteld, zijn niet onderworpen aan het zegelrecht dezer ordonnantie.

Andere geschriften, opgemaakt vóór het in werking treden dezer ordonnantie zijn:

10. van zegelrecht vrijgesteld, indien zij vallen onder de bij deze ordonnantie van zegelrecht vrijgestelde;

20. onderworpen aan het zegelrecht bij deze ordonnantie vastgesteld, indien zij aanvankelijk op ongezegeld papier konden worden gesteld en daarvan na het in werking treden dezer ordonnantie het zegelrecht moet worden betaald, om van de geschriften gebruik te kunnen maken volgens art. 20.

Voor geschriften, waarbij de vroegere bepalingen zijn overtreden, kan het zegelrecht volgens die bepalingen verschuldigd, alsnog worden voldaan, met toepassing van de verhooging bepaald bij art. 9 mits gelijktijdig of vooraf zijn betaald de boeten, bepaald bij de art. 15 en 18 dezer ordonnantie. Door die betaling wordt de toepassing van de strafbepalingen van de publicatie van 16 October 1817 (Staatsblad no. 50) uitgesloten.

Overigens blijven die bepalingen met inachtneming van de beginselen van art. 1 der overgangsbepalingen van de Wetboeken van Strafrecht voor Europeanen en voor Inlanders toepasselijk.

Sluiten