Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschriften zonder dagteekening worden behoudens tegenbewijs geacht na het inwerking treden dezer ordonnantie te zijn opgemaakt.

De Gouverneur-Generaal stelt bepalingen vast omtrent de inwisseling van het gezegeld papier, dat ongebruikt voorhanden is, of voor de teruggave van hetgeen daarvoor is betaald, zoomede omtrent de tijdstippen, waarop met het debiet van gezegeld papier of met het zegelen op verzoek volgens deze ordonnantie zoomede met de inwisseling of teruggaaf een aanvang kan worden gemaakt.

Zoolang de bij art. 27 no. 62 der wet van 30 October 1843 {Nederlandsch Staatsblad no. 47) bepaalde vrijstelling van Nederlandsch zegelrecht voor wisselbrieven, briefjes aan order of toonder en ander handelspapier in de overzeesche bezittingen van het Rijk wordt gehandhaafd, wordt voor het zegelrecht van die geschriften, voor zooveel zij in Nederlandsch-Indië opgemaakt, in Nederland betaalbaar en aldaar aan evenredig zegelrecht onderworpen zijn, door' den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië bij afzonderlijke ordonnantie eene regeling getroffen.

Lijst van vrijstellingen van het zegelrecht in NederlandschIndië, bedoeld bij artikel 13 van de nieuwe regeling der zegelbelasting.

1. Hetgeen ingevolge wettelijke bepalingen naast of achter een ander geschrift wordt gesteld, quitantiën daaronder niet begrepen.

2. De akten van beteekening, met of zonder bevel, de legalisaties van handteekeningen en de vermelding der verrichting van formaliteiten gesteld op de geschriften, die beteekend worden, waarop de handteekeningen voorkomen of welke de formaliteit ondergaan.

3. De quitantiën, endossementen, acceptatiën, visa's, avals en verlengingen van den termijn van betaling, gesteld op wisselbrieven en ander papier aan order of papier aan toonder.

De op polissen of bewijzen van verzekering gestelde aanteeke-

Sluiten