Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen omtrent wijziging of aanvulling van de bepalingen der overeenkomst van verzekering of omtrent het verzekerde voorwerp.

4. Quitantiën en andere geschriften, bedoeld in art. 10, voor niet meer dan tien gulden, en niet strekkende in mindering of ter eindvoldoening hetzij van eene grootere schuld dan van /' 10 of van een in het geschrift niet vermeld bedrag.

5. Quitantiën voor betalingen uit 's lands schatkist of uit van landswege beheerde fondsen.

6. Quitantiën voor belastingen en verhooging daarvan als boete.

7. Quitantiën voor bedeeling of onderstand door liefdadige instellingen, vereenigingen of commissiën, en de stukken over te leggen tot het verkrijgen van zoodanige bedeeling of onderstand.

8. De bewijzen van inleg in spaarbanken en van terugneming van daarin gestorte gelden, of van renten op die gelden te goed gedaan.

9. Vrachtlijsten, vrachtbrieven, cognossementen en re?us voor de ontvangst van goederen.

10. Declaratiën of rekeningen voor verricht werk, gedane diensten, leveringen en voorschotten met uitzondering van die, welke ter begrooting of taxatie worden ingediend, van die, welke voorzien worden van eene goedkeuring of erkenning door den schuldenaar, en van die welke vallen in de termen van art. 10.

11. Rekeningen-courant, alleen geteekend door hen die haar opmaakten, met uitzondering van die, welke vallen in de termen van art. 10.

12. Pandbrieven, afgegeven door of namens pachters van het recht tot het houden van pandhuizen, mits het geleende bedrag niet hooger is dan f 100.

13. Inschrijvingsbiljetten bij openbare verkoopingen, verhuringen, of aanbestedingen.

14. Inteekenlijsten.

15. Bewijzen van lidmaatschap van vereenigingen welke niet het behalen van winsten voor de leden beoogen, de verklaringen van toetreding tot of aanvragen van lidmaatschap van, en verbintenissen tot het geven van bijdragen aan die vereenigingen.

16. Olographische en besloten of geheime testamenten, met de daarop of op het tot omslag dienende papier gestelde aanteekenin-

Sluiten