Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschriften en uittreksels van besluiten, bevelende de teruggaaf van onverschuldigd betaalde sommen of bevattende eene afwijzende beschikking of eene verwijzing tot anderen, een niet eervol ontsla* eene aanstelling tot of een ontslag, hetz.j ai dan met eervol, uit°'eene betrekking of dienstverrichting, waaraan geen inkomsten verbonden zijn, of eene overplaatsing in dezelfde betrekking of dienstverrichting zonder vermeerdering van inkomsten.

26 Alle afschriften en uittreksels van besluiten der Algemeene Rekenkamer, de controle betreffende, en de geschriften ingevolge comptabiliteits-bepalingen aan ambtenaren te hunner decharge

uitgereikt. . .

27 Ordonnanties en mandaten van betalingen ten laste van

's Landsschatkist of van fondsen, van landswege beheerd wordende, daaronder niet begrepen de in artikel 6 bedoelde geschriften.

28. De geschriften dienende ter uitvoering van de bepalingen omtrent de zekerheidsstelling voor het beheer van gelden of goederen van het land of van op openbaar gezag ingestelde fondsen.

20. De geschriften over te leggen voor de toekenning van pensioen, gagementen en onderstanden ten laste van 's Lands kas of van op openbaar gezag ingestelde fondsen, de aan belanghebbenden uit te reiken besluiten of bewijzen van toekenning.

10 De geschriften, over te leggen voor de uitbetaling van e-

zoldiging, wachtgeld, nonactiviteits-traktement, pensioen gagemen en onderstand ten laste van 's lands kas of van op openbaar gezaD

ingestelde fondsen. . . , r

" 1 De ^schriften, vereischt voor de dienstneming bij de zee-

landmachten verder alle geschriften opgemaakt ter mtvoenng van wettelijke bepalingen of administratieve voorschriften betrekkelijk Ie zee en landmacht, schutterijen en gewapende korpsen; met mindering van dietothetconstateeren van overeenkomsten of kwijtin ^

32. Kaarten en teekeningen en de daarop gestelde waanneren dergelijke verklaringen.

De extracten uit kadastrale registers.

34. De stukken, opgemaakt ter bekoming en de bewijzen van

grchXntnïrkelijke autonteiten, met mtzondenng van die, constateerende overeenkomsten of kwijtingen.

Sluiten