Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stb. 1896 No. 95, Verpachtingen Zuider-en Ooster afdeeling van Borneo. Regeling van de pacht van het recht tot het doen van heffingen bij het graven naar goud in de onder-afdeeling Tanah-Laoet van genoemd gewest. Tenvierde: alle stukken, opgemaakt ingevolge het bij artikel II vastgesteld reglement en ingevolge artikel VII.

„ 1896 „ 107, Grond-ontginning. Menado. Herziening der regelen omtrent de ontginning van woesten grond door Inlanders in de Gouvernementslanden binnen het gewest Menado; art. 9: alle op deze ordonnantie betrekking hebbende of op den voet daarvan op te maken geschriften.

„ 1896 „ 234, Billiton. Landbouw, Mijnbouw, model contract voor de overeenkomsten tusschen werkgevers en van buiten het gewest afkomstige werklieden.

„ 1897 „ 54, Krankzinnigenwezen. Reglement op het krankzinnigen wezen in N. I. Art. 52: De stukken vereischt tot de opneming, het verblijf, de verplaatsing, het verlof en het ontslag van personen in en uit krankzinnigen gestichten.

„ 1897 „ 61, Boschwezen. Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera: de vergunnigsbewijzen bedoeld in art. 24 benevens de passen en certificaten in art. 27.

„ 1897 „ 122, Suiker, Serehziekte. Herziening van de bepalingen tot beteugeling van de Serehziekte op Java: het bewijs van de aangifte bedoeld in art. 3 c. al. 2.

„ 1897 „ 234, Agrarische aangelegenheden. Grondbezit. Wijziging van de artt. 5, 6, 9, 13, 14 en 22 van het Konninklijk besluit in Staatsblad 1872 Nó. 117, VI: art. 22 : alle schrifturen en akten in dit besluit genoemd.

„ 1897 „ 296, Postspaarbank. Art. 19: alle akten en stukken, noodig voor den inleg van gelden in- en de

Sluiten