Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de rivier verboden worden, indien mea ten minste meer vertrouwbaar bad- en spoelwater in voldoende hoeveelheid kan verschaffen. Zoo niet, dan bepale men zich tot het afraden van duiken, drinken, mondspoelen bij het baden in de rivier.

■±e. Verbod van het gebruik van onrijpe en waterrijke vruchten (als semangka, ketimoen, ananas, belimbing), van ongekookte melk, van ijswater, limonade, stroopen en eetwaren der waronghouders en rondventers; aan laatstgenoemden worde de toegang tot het kampement en waar mogelijk ook tot de onmiddellijke omgeving verboden.

Bij voorkeur slechts gekookte spijzen en groenten te gebruiken, liefst geen garnalen of kepieting, noch sambalans uit onrijpe vruchten bereid, noch roedjak.

5e. Nauwkeurig toezicht op de zindelijkheid in en om de kampementen, speciaal der privaten, herhaaldelijk reinigen en dagelijks desinfecteeren dezer gelegenheden met eene oplossing van sapo-carbol 3%.

Begraven of verbranden van alle vuil en afval (in 't bijzonder bij keukens en stallen).

6e. Intrekking of beperking van middag- en avondpermissies. Verbod van het bezoeken van huizen of kampongs, waar cholera voorkomt.

7e. Met voor 6% uur uitrukken voor den morgendienst; marsch-, gevechts- en andere inspannende oefeningen niet langer dan tot 10 irar uit te strekken, bij langer durende oefeningen zorgen voor voldoende, goed geregelde rust.

8e. Het drinken van verdacht water gedurende uitrukkende diensten tegen te gaan, aan ieder militair de veldflesch gevuld met koffie, thee of gekookt water mee doen dragen, eventueel reservevoorraad in vaatjes mee doen voeren.

9e. Verscherpt toezicht van officieren en kader op de bereiding van eet- en drinkwaren, op het schoonmaken van vaatwerk, borden enz., niet alleen in de compagnies- of detachementskeuken, doch ook in de vrouwenloodsen.

10e. Toezicht van officieren en kader op den gezondheidstoestand der kampementsbewoners, opdat elk geval van buikziekte onmiddellijk worde ontdekt.

lle. Verplichting van iederen kampementsbewoner om elk geval van buikziekte in zijne omgeving (herhaaldelijk naar het privaat loopen, braken), onmiddellijk te rapporteeren, zoowel in het belang van den lijder als van het algemeen.

12e. Ieder kampementsbewoner, die verschijnselen van diarrhée en braking of een van beide vertoont moet als verdacht van cholera worden beschouwd en reeds dadelijk geiso'leerd worden.

Sluiten