Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 45. MILITAIRE PAARDENARTSEN.

Aanhouden van een register betreffende de voor het Leger goedgekeurde paarden.

Ten einde omtrent het gehalte van pas aangekochte paarden volledig te kunnen worden ingelicht, zijn de paardenartsen verplicht een register aan te houden, volgens bijgaand model, waarin de noodige aanteekeningen worden gesteld betreffende alle dieren, die door hen zijn goedgekeurd, zoowel wanneer zij als gevolmachtigden optreden, dan wel deel uitmaken eener commissie tot aankoop van legerpaarden.

Na afloop van elke maand wordt- een afschrift van het register, over die maand loopende, door tusschenkomst van den gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid (zoo noodig ook door die van den eerstaanwezend paardenarts) bij mij ingewacht.

Militair Vétérinaire Dienst. Jaar

STAAT der paarden welke door den ondergeteekende, paardenarts der klasse te

goedgekeurd zijn geworden.

Eemonte nummer.

Bestemd voor: 0. Cavalerie, A. Artillerie, B' Remontedepöt.

Leeftijd.

Hoogte.

Datum van aankoop.

Plaats van aankoop.

Algemeene beoordeeling.

Waargenomen j fouten in den bouw, zoomede , gebreken, welke :

geen beletsel tpgen de goedkeuring hebben opspel everd.

Aanmerkingen.

I . •

Handteekening.

Sluiten