Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 48. PHARMACEUTISCHEN DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Huishoudelijk voorschrift voor den .

Met terugzicht op artikel 19 der Algemeene Order 1909 N°. 48 en. in verhand met het ter zake van den pharmaceutischen dienst voorgeschrevene in het Reglement voor de militaire ziekeninrichtingen in Nederlandsch-Indië, is hij kabinetsdispositie van den Commandant van het Leger dd°. 3 Augustus 1903 goedgekeurd het hieronder volgend gewijzigd huishoudelijk voorschrift voor den Pharmaceutischen Dienst in Nederlandsch-Indië.

•Artikel 1. De Pharmaceutische dienst omvat:

a. Het beheer en het verstrekken van geneesmiddelen, verband artikelen, chirurgicale en chemische instrumenten en utensiliën enz. ten dienste van het Departement van Oorlog en van de andere Departementen, voor zoover daarin niet op andere wijze is of wordt voorzien.

Z>. Het gereedmaken van recepten ten behoeve der militairen en der in artikel 16 van de Algemeene Order 1909 N°. 48 genoemde personen en van alle burgerpersonen rechthebbende op kostelooze verstrekking van geneesmiddelen, voor zoover daarin niet op andere wijze is of wordt voorzien.

c. Het verrichten van scheikundige onderzoekingen en keuringen ten behoeve der legerverpleging.

d. Het verrichten van scheikundige onderzoekingen en het geven van adviezen enz. ten behoeve van andere Departementen.

Artikel 2. De le Laborant van het scheikundig laboratorium en de administrateur van het Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen verhouden zich rechtstreeks tot den Chef over den Geneeskundigen Dienst en adviseeren dezen in alle aangelegenheden, hunnen bijzonderen werkkring betreffende; zoo noodig handelen zij in onderling overleg. De hoogste of oudste in rang der dirigeerende apothekers dient genoemden dienstchef van advies in alle zaken betreffende den pharmaceutischen dienst in 't algemeen.

De le Laborant verricht scheikundige onderzoekingen en maakt geneesmiddelen aan, volgens opdracht van den Chef over den Geneeskundigen Dienst.

Hij dient jaarlijks aan den Chef over den Geneeskundigen Dienst in, een kort verslag van de gedane verrichtingen en onderzoekingen in het scheikundig Laboratorium.

Artikel 3. Ter juiste beoordeeling van de chemische kennis

Sluiten