Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vaardigheid der eerstaanwezende apothekers, zullen hun. door 'den Chef over den Geneeskundigen Dienst wetenschappelijke werkzaamheden en onderzoekingen worden opgedragen.

Deze kan zich daarbij doen voorlichten door den le Laborant, in wiens handen hij ook de verslagen stelt, om ze aan diens oordeel te onderwerpen.

Artikel 4. De plaatselijk eerstaanwezende militaire apothekers staan rechtstreeks onder de bevelen van de plaatselijk eerstaanwezende officieren van gezondheid.

Daar, waar de plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid tevens gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid is, treedt de Chef van het hospitaal, wanneer deze hooger of ouder in rang is dan de daarin dienstdoende militair apotheker, als diens onmiddellljken chef op.

Artikel 5. Alle aangelegenheden, den dienst in de apotheek betreffende, worden geregeld in overleg met den eerstaanwezend apotheker.

No. 49. Vervallen.

No. 50. Vervallen.

No. 51. Vervallen.

No. 52. BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN. HONDSDOLHEID. MILITAIRE PAARDENARTSEN.

Verplichting o. m. van de militaire paardenartsen tot aangifte van door hen geconstateerde of vermoede gevallen van besmettelijke veeziekten of hondsdolheid.

Bij Gouvernements besluit van 12 November 1903 II5 11 (Staatsbladen nos. 384 en 385), is o. m. bepaald:

A. (1) De veeartsenijkundigen, die bij door hen waargenomen vee het bestaan ontdekken van besmettelijke veeziekte of feiten constateeren, krachtens welke dat vee als van besmettelijke ziekte verdacht moet worden beschouwd, zijn verplicht van hunne bevinding binnen 24 uren mededeeling te doen aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

(2) De Gouverneur-Generaal bepaalt welke veeziekten

Sluiten