Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de toepassing dezer ordonnantie als besmettelijk worden aangemerkt.

(3) Dezelfde verplichting, als omschreven bij het eerste lid van het vorig artikel, geldt mede voor de daarbij bedoelde personen, indien honden, katten of vee door hen lijdende worden bevonden aan- of verdacht worden van rabies (hondsdolheid).

(4) Yoor de toepassing dezer ordonnantie worden verstaan: 1°. Onder veeartsenijkundigen: o. m. de militaire paardenartsen.

2e. Onder vee: de eenhoevige en de herkauwende dieren, zoomede de varkens.

B. Onder besmettelijke veeziekten worden gerekend te behooren:

le. veepest bij herkauwende dieren en varkens;

2e. miltvuur bij alle vee;

3e. septichaemia epizoötica (haemorrhagica) bij herkauwers en varkens;

4e. mond- en klauwzeer bij herkauwers en varkens;

5e. malleus bij eenhoevige huisdieren;

6e. saccharomycox bij eenhoevige huisdieren;

7e. sarcoptesschurft bij paarden, schapen, geiten en bokken;

8e. surra bij alle vee;

9e. kwaadaardige dekziekte bij eenhoevige huisdieren; 10e. texaskoorts bij herkauwers;

lle. tuberculose bij alle vee.

No. 53. Vervallen.

No. 54. MAANDELIJKSCHE, JAAELIJKSCHE EIST TTJSSCHENTIJDSCHE ZIEKENRAPPORTEN".

Over het opmaken en indienen van .

Met verwijzing naar artikel 13 van het reglement op den militair geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië — Aljjemeene Order N0. 48 van 1909 — wordt ten opzichte van het opmaken en indienen van ziekenrapporten het volgende voorgeschreven :

De modellen van het maandelijksch en jaarlijksch ziekenrapport worden met ingang van 1 Januari 1906 vervangen door die van het maandelijksch of driemaandelijkse!! en jaarlijksch ziekenrapport van de ziekeninrichting en van het jaar-

Sluiten