Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 56. HERKENNINGSKAARTEN IN OORLOGSTIJD.

Niet uittewasschen schrijfinkt voor .

Uit de verschillende garnizoens-apotheken zal, zoo noodig, op aanvraag van daartoe bevoegde autoriteiten worden verstrekt schrijfinkt Voor herkenningskaarten in oorlogstijd, volgens de bereiding zooals hieronder is aangegeven:

Neem van:

Nitras argenticus fusus, vijf gewichtsdeelen 5

Ammonia liquida, tien „ 10

Gummi arabicum pulv., vijf „ 5

Carbonas natricus crist, zeven „ 7

Aqua destillata, twaalf „ 12

De nitras argenti wordt opgelost in de ammonia liquida, het gummi arabicum en de carbonas natricus in het gedestilleerde water. Beide oplossingen worden vermengd en het mengsel voorzichtig verhit tot de kleur zwart begint te worden.

No. 57. Vervallen.

No. 58. EXTRA VERSTREKKINGEN VAN JENEVER.

De bijzondere aandacht van de officieren van gezondheid wordt gevestigd op het bepaalde bij Algemeene Order 1904 N°. 80.

Al kan ook in sommige omstandigheden te velde, wanneer tengevolge van vermoeienis, van aanhoudende regens enz. de stemming onder de militairen gedrukt is, eene verstrekking van jenever, hetzij ter verwarming inwendig, of ter opwekking van het moreel, wenschelijk geacht worden, ja soms bepaald noodig zijn voor enkele Europeesche militairen, verkeert acht ik het, die verstrekking meer algemeen te doen plaats hebben, overtuigd als ik ben, dat voor menig Inlander, die van jenever een afkeer heeft, het gebruik daarvan schadelijk zou kunnen zijn.

De noodzakelijkheid van bedoelde verstrekkingen aan Europeesche militairen te velde of bij excursies, manoeuvres enz. behoort uitvoerig in de certificaten betoogd te worden, terwijl in die, welke mochten worden afgegeven ten behoeve van nietEuropeanen ook moet worden aangeteekend, dat verstrekking van een anderen verwarmenden of opwekkenden drank (o. a. koffie) onmogelijk was.

Sluiten