Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste zal buiten beschouwing kunnen blijven, wanneer het gebruik van jenever dringend noodzakelijk wordt geacht om nadeelige weersinvloeden tegen te gaan, welke tijdens bepaald ongunstige jaargetijden en bij gebrekkig gehuisveste troepen, b. v. in tijdelijke bivaks worden gevreesd.

Alsdan zullen die omstandigheden in het eventueel door een geneesheer al te geven certificaat dienen te worden vermeld.

No. 59. INENTEN.

Voorschriften omtrent de wijze van .

Naar aanleiding van de Algemeene Order 1904 N°. 44, wordt bepaald, dat alle recruten, van welken landaard ook, bij aankomst in hun eerste garnizoen op den linker bovenarm zullen worden ingeënt en wel op de volgende wijze:

Bij toepassing van de streepmethode door middel van twee aan elkaar evenwijdig verloopende 3 c.M. lange streepen in dwarse richting (dus loodrecht op de lengte-as van den arm) en op 3 vingerbreedten van elkaar verwijderd.

De afstand van de bovenste streep tot den schoudertop bedrage ongeveer 3 vingerbreedten.

Bij toepassing der steekjes-methode worden de steekjes op overeenkomstige wijze in 2 rijen, ieder uit 4 steekjes bestaande, aangebracht.

No. 60. KEURINGEN BIJ ENGAGEMENTEN.

Met verwijzing naar de Order voor den Militair Geneeskundigen Dienst N°. 59, wordt aan alle met de keuring voor engagement belaste officieren van gezondheid opgedragen om, indien een persoon, met de in bovengenoemde Order aangegeven inentingsteekens voorzien, ter keuring wordt gebracht, niet tot de goedkeuring over te gaan, vóórdat zij zekerheid hebben verkregen, op welke wijze de persoon het leger heeft verlaten.

Kunnen gewezen militairen het paspoort of de gagementsakte, c. q. met certificaat van goed gedrag niet overleggen, dan kan door tusschenkomst van den Plaatselijk of Plaatselijken Militairen Commandant aan het Departement van Oorlog inlichtingen worden gevraagd omtrent hun ontslag van vorigen dienst.

Sluiten