Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. De inleggers kunnen worden onderscheiden in: Oi le. Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen;

2e. Mannen en vrouwen (gehuwd en ongehuwd); 3e. Meerderjarigen en minderjarigen;

4e. Natuurlijke personen en vennootschappen, vereenigingen en zedelijke lichamen;

5e. Landsdienaren (civiele en militaire) en personen niet in s' Lands dienst.

Aanv. Voorts bestaan er nog bijzondere regelingen voor mindere militairen, werklieden op ondernemingen en voor gevangenen (zie het derde gedeelte dezer instructie).

18. Onder Europeanen worden begrepen de met dezen gelijkgestelden, hetzij krachtens eene algemeene regeling (de Japanners), hetzij krachtens bijzondere beslissingen.

Aanv. Zij ontvangen allen een spaarbankboekje van de Serie A (met bruinen omslag), na invulling van een form. Ia vóór het doen der eerste inlage, dan wel van een form. le, indien de eerste inlage wordt gedaan door een ander ten behoeve van een Europeaan of een daarmede gelijkgesteld persoon.

19. Onder Inlanders worden verstaan personen, behoorende tot de Inlandsche bevolking, die niet met Europeanen zijn gelijkgesteld.

Aanv. Zij ontvangen bij het doen der eerste inlage op een form. Ib een spaarbankboekje van de Serie B (met gelen omslag) met den daarbij behoorenden penning. Indien de eerste inlage geschiedt door een ander ten behoeve van een persoon behoorende tot de Inlandsche bevolking, wordt een form. le gebruikt, doch eveneens een boekje van de Serie B met penning uitgereikt.

20. Vreemde Oosterlingen zijn Chineezen, Arabieren, Mooren, Klingaleezen en andere Oosterlingen van buiten Nederlandsch-Indië, die niet met Europeanen zijn gelijkgesteld.

Aanv. Hunne eerste inlagen geschieden op een form. Ic of le, tegen uitreiking van een spaarbankboekje van de Serie C (met lichtrooden omslag) met den daarbij behoorenden" penning.

21. Inlanders en Vreemde Oosterlingen behoeven voor hunne betrekkingen met de Postspaarbank in den regel niet de hulp of bemiddeling van hunne hoofden; de postambtenaren zijn gehouden hun alle noodige voorlichting te geven en zeiven hunne identiteit vast te stellen.

Aanv. Ten gerieve van deze inleggers zijn de meest gebruikelijke formulieren in net Maleisch vertaald en zijn ook de voorschriften der Postspaarbank in de meest voorkomende Inlandsche talen beschikbaar.

Inleggers, die niet kunnen lezen en schrijven, moeten geheel door de postambtenaren worden voortgeholpen en de vereischte formulieren moeten kosteloos voor hen worden ingevuld.

idei

Vi

inl

Ew

In

V Oos

Hul

U

scheiding in de eggers.

opeanen.

landers.

reemde terlingen.

p voor Ininders en V. 0.

Sluiten