Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MACHTIGING.

1) Naam der vennootschap of vereeniging, of van het zedelijk lichaam, voluit, c. q. met aanhaling van het besluit van den Gouverneur-Generaal, waarbij bewilliging is verleend op de acte van oprichting, of waarbij de statuten zijn goedgekeurd.

2) Naam en voornamen vqluit geschreven, met vermelding van de betrekking, waarin de gemachtigde tot de vennootschap enz. staat,

3) Handteekeningen der lastgevers, te stellen in tegenwoordigheid van den postambtenaar, met vermelding van de betrekking waarin zij tot de vennootschap enz. staan. Maakt de gemachtigde deel uit van het bestuur, dan teekent een der mede-bestuursleden, in zijne plaats, als lastgever.

Het Bestuur van 1).

, gevestigd te

machtigt bij deze den heer 2)

wonende te _

tot het inleggen van gelden in de Postspaarbank, tot het teekenen van aanvragen om terugbetaling van het geheel of van een gedeelte dier gelden, en tot het terugontvangen van het aangevraagd bedrag; zullende deze machtiging, ook ten aanzien van de opvolgers der ondergeteekenden, van kracht blijven, totdat genoemd Bestuur den Directeur der Postspaarbank hare intrekking, dan wel haar ten einde loopen, schriftelijk zal hebben gemeld, en van dien Directeur eene kennisgeving zal hebben ontvangen, houdende dat deze mededeeling hem heeft bereikt.

, den

Het Bestuur voormeld.

3)

FORM. ld. ACHTERZIJDE.

Sluiten