Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL A.

MACHTIGING.

De ondergeteekende

van beroep

wonende te geboren te

echtgenoote van * _ van beroep

weduwe in leven

machtigt bij deze van beroep _.. ~.

wonende te tot het teekenen van aanvragen om terugbetaling van het geheel of van een gedeelte der te^j^name op het spaarbankboekje Serie ,No .kantoor in de Postspaarbank ingelegde gelden, en tot het terugontvangen van het aangevraagd bedrag; zullende deze machtiging van kracht blijven totdat—^-den Directeur der Postspaarbank de intrekking zal hebben gemeld en van dien Directeur eene kennisgeving zal hebben ontvangen, houdende dat deze mededeeling hem heeft bereikt.

den

Handteekening van ~ Handteekening van

gemachtigde: ^1 inleg-^:

de 5 ster

De ondergeteekende Chef van het P^t-en Telegraaf (Post)-kantoor

Hulppostcommies

verklaart dat bovenstaande handteekeningen in zijne tegenwoordigheid door de hoogergenoemde personen zijn gesteld.

den _

Sluiten