Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen te geven aan een kantoor of hulpkantoor, te zijner keuze, onder opgave van naam, woonplaats, betrekking of beroep, en zoo mogelijk, van de plaats en den dag zijner geboorte, zoomede van zoodanige nadere inlichtingen, zijn persoon betreffende, als noodig of dienstig kunnen zijn tot vaststelling zijner identiteit.

Aanv. Aangezien de spaarbankboekjes der Postspaarbank het karakter dragen van titels op naam, moeten bij het doen der eerste inlage de noodige gegevens worden verzameld tot vaststelling van de identiteit van den inlegger, welke ten kantore in het stamregister worden opgenomen, en welke bij het doen van terugbetalingen moeten worden geraadpleegd.

50. De onder 49 bedoelde opgaven worden verstrekt door invulling en Opgaven, onderteekening van een bij de kantoren en hulpkantoren kosteloos verkrijgbaar formulier I. Kan een inlegger niet schrijven, dan wordt met mondelinge opgaven genoegen genomen en het formulier I door den postambtenaar ingevuld.

Aanv. Aangezien de goede en volledige invulling van de formulieren I van veel belang is, moeten de postambtenaren den inleggers daarbij zooveel mogelijk behulpzaam zijn.

Dit geldt vooral voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen. Kan degene, die de eerste inlage doet, niet schrijven, dan wordt onder het formulier gesteld: „De inlegger verklaart niet te kunnen schrijven", waaronder de postambtenaar zijne handteekening stelt.

51. Van het formulier I voor het doen van eerste inlagen bestaan zeven Soorten en soorten, te weten:, .gebruik der

Form. Ia. voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden; formulieren I.

„ \b. „ Inlanders; „ Ic. „ Vreemde Oosterlingen;

„ ld. „ Vennootschappen, vereenigingen en zedelijke lichamen; „ le. „ het doen eener inlage op een nieuw boekje ten name van een ander;

„ If. voor Landsdienaren e. a. die inhoudingen op hun traktement

enz. wenschen ter belegging in de Postspaarbank; „ Ig. voor de hiervoren bedoelde personen, die de inhoudingen

op hun traktement enz. wenschen te wijzigen of te staken.

Aanv. Met uitzondering van de form. Ia en ld worden van alle de vorengenoemde formulieren modellen in het Nederlandsch en in het Maleisch verkrijgbaar gesteld, de laatste ten dienste van Inlanders en Vreemde Oosterlingen, die geen Nederlandsch verstaan, doch voldoende ontwikkeld zijn om de Maleische formulieren zeiven te kunnen invullen. Voor het gebruik van:

Sluiten