Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

form. le. worden overgeschreven over de geheele breedte van het register. Eveneens met rooden inkt wordt duidelijk zichtbaar aangeteekend, dat van een spaarbankboekje een duplicaat is uitgereikt.

63. De inschrijvingen in het stamregister moeten geschieden in duidelijk, Behandeling, net schrift en met een goede inktsoort; de stamregisters moeten met zorg

worden behandeld en bewaard.

Aanv. Indien een stamregister door veelvuldig gebruik versleten raakt, moet daarvan mededeeling worden gedaan aan den Directeur, die voor de vernieuwing de noodige aanwijzingen zal geven.

64. Voor het doen van elke terugbetaling moet door den postambtenaar Raadpleging, het stamregister worden geraadpleegd tot vaststelling van de identiteit van

den inlegger en ter controleering van bijzonderheden het spaarbankboekje betreffende.

Aanv. De raadpleging van het stamregister mag nooit worden nagelaten, ook al is de inlegger aan den postambtenaar persoonlijk bekend en dus zijne identiteit niet twijfelachtig, daar ook in dat geval uit het register kan blijken, dat de terugbetaling niet is toegelaten b. v. door eene beperkende bepaling, of wel doordat van het boekje een duplicaat is afgegeven.

Indien de inlegger niet in het stamregister voorkomt, dus bij terugbetalingen op spaarbankboekjes van andere kantoren, welke niet op het kantoor van terugbetaling ' zijn overgeschreven, blijft natuurlijk de raadpleging van het stamregister achterwege, en moet uit het spaarbankboekje en de lijst van de duplicaat-boekjes worden nagegaan of er geene belemmeringen zijn.

SPAARBANKBOEKJES.

65. Alle inlagen (en terugbetalingen) worden door de postambtenaren ingeschreven in een spaarbankboekje (form. III) ten name van den inlegger en door het stellen hunner handteekening gewaarmerkt. Bovendien wordt ook de dagteekeningstempel in het boekje gesteld.

Aanv. Als regel geldt, dat geene inlage noch terugbetaling mag geschieden zonder inschrijving in het spaarbankboekje. Voor de bezittingen buiten Java en Madoera is eene uitzondering gemaakt door ook inlagen en terugbetalingen toe te laten op een bewijs van overneming van het spaarbankboekje form. XIVö, ingeval dit voor rentebijschrijving of vernieuwing aan de Directie is opgezonden (zie onder 142 en 143).

66. Door alle kantoren, zoomede de bijkantoren, worden spaarbank- Kantoren boekjes uitgereikt, echter niet door de hulpkantoren. van uitgifte.

Aanv. De kantoornaam, de serieletter en de nummers van de spaarbankboekjes worden ter Directie daarop gestempeld. Bij het doen van eene eerste inlage op een

Sluiten