Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning te worden gebracht. De terugbetaling geschiedt dan n. 1. met een telegrafischen postwissel, waarvoor ter Directie de kosten worden berekend en van het tegoed op het spaarbankboekje van den inlegger worden afgetrokken.

91. Indien telegrafische overbrenging wordt verlangd van eene aanvraag Medeseining om terugbetaling op een boekje, waarop kort te voren inlagen en/of terug- van voorafbetalingen zijn gedaan, welke nog niet ter Directie bekend kunnen zijn, gaande inlagen wordt daarvan in de aanvraag melding gemaakt. en terug-

betalingen.

Aanv. Op form. Vle wordt dan na „ingelegd" of „terugbetaald" het aantal geheele guldens der inlage en/of terugbetaling vermeld. Is meer dan ééne inlage of terugbetaling gedaan, dan wordt het totaal bedrag vermeld. Zijn er inlagen en terugbetalingen gedaan, dan wordt het voor- of nadeelig verschil als eene inlage of als eene terugbetaling geseind. Deze telegrafische aanvragen tellen dus altijd slechts twee woorden meer.

92. Onder het bij 89 gemaakte voorbehoud kunnen eveneens per tele- Gewone aan» graaf worden overgebracht de door den Directeur af te geven orders van vragen, telebetaling, strekkende ter voldoening aan de hem op de gewone wijze toe- graf. orders, gezondene aanvragen.

Aanv. Het verlangen wordt daartoe te kennen gegeven door het, met toepassing v. z. n. van de voorschriften onder 90, berekend bedrag voor seinkosten in frankeerzegels aan de aanvraag te hechten.

N.B. BEHANDELING DER TELEGRAMMEN. De bij het kantoor Weltevreden inkomende telegrafische aanvragen worden Weltevreden, aldaar overgebracht op een form. VI ƒ en onverwijld aan den Directeur toegezonden, al dan niet vergezeld van een bon voor een betaald antwoord. De telegrafische orders van betaling form. Vllc worden bij het evengenoemde kantoor in ontvangst genomen tegen afgifte van het daaraan gehecht ontvangbewijs, dat door den dienstdoenden ambtenaar onderteekend en van een afdruk van den dagteekeningstempel wordt voorzien; overigens wordt de order zelf als een gewoon telegram behandeld en vastgehecht aan een telegram-formulier model T. (fkliÈ

De op het kantoor van bestemming met den toesteldienstbelaste ambte- Kantoor

van

bestemming.

naar schrijft de telegrafische order op een telegram-formulier model T1; is hij de eenige dienstdoende ambtenaar op het kantoor, dan wordt vervolgens

ook door hem het telegram overgebracht op een form. VIW; is echter een ander ambtenaar met den spaarbankdienst belast, dan ontvangt deze het telegram en heeft laatstgenoemde te zorgen voor de overbrenging op bedoeld formulier, alsmede voor de bestelling daarvan aan het adres van den inlegger.

De telegrafisch over te brengen aanvragen om terugbetaling, afkomstig van— Hulpkantoren.

en de telegrafische orders van betaling, bestemd voor — hulpkantoren, worden "tusschen de betrokken kantoren en hulpkantoren overgebracht per post, ook .al zijn die hulpkantoren tevens telefoonkantoren.

Sluiten