Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126. De inlegger in de Rijkspostspaarbank in Nederland, die overschrijving Inlevering van zijn tegoed op de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië verlangt, en daar- boekjes met toe in Nederland de noodige formaliteiten heeft vervuld, le- form. I. vert, na aankomst op de plaats zijner bestemming in Nederlandsch-Indië,

zijn afgesloten spaarbankboekje in bij een postkantoor of bij een hulpkantoor ter opzending aan den Directeur te Batavia. Hij doet daarbij op de voor inleggers voorgeschrevene wijze zijne identiteit constateeren (form. I).

Aanv. Voor elk boekje wordt een bewijs van overneming form. XIVa uitgereikt en aan den inlegger wordt een formulier 1 ter invulling en onderteekening voorgelegd overeenkomstig het bepaalde onder 50.

Het spaarbankboekje met form. 1 worden per eerste gelegenheid opgezonden aan den Directeur te Batavia; de inschrijving in het stamregister geschiedt eerst later.

Bij de hulpkantoren moeten twee exemplaren van form. 1 worden ingediend; de opzending aan den Directeur geschiedt door tusschenkomst van het kantoor.

127. Indien het spaarbankboekje niet is afgesloten, worden aan den Niet-afgesloten belanghebbende formulieren uitgereikt, waarmede hij het boekje alsnog aan boekjes, den Directeur der Rijkspostspaarbank te Amsterdam moet doen toekomen.

Aanv. De afsluiting moet blijken uit een stempelafdruk, welke ter Directie te Amsterdam onder de inschrijvingen in het boekje wordt geplaatst.

De uit te reiken formulieren zijn van de Rijkspostspaarbank, gemerkt No. CDVII en kenbaar aan een opschrift in rooden inkt. Zij worden bij de kantoren beschikbaar gesteld en moeten in tweevoud met het spaarbankboekje naar Amsterdam worden gezonden door den inlegger op zijn eigene kosten en onder bijvoeging van het noodige voor de frankeering van de terugzending van het boekje aan zijn adres.

De overdracht van de Rijkspostspaarbank in Nederland op de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië is toegelaten tot een maximum bedrag van ƒ 2400.—

128. De afgesloten Nederlandsche boekjes worden ter Directie te Ba- Opdracht aan tavia vergeleken met de uit Nederland ontvangene gegevens, waarna aan het kantoor, het kantoor door middel van een form. XX opdracht wordt gegeven om

aan den inlegger een spaarbankboekje uit te reiken, waarop zijn tegoed wordt overgenomen vermeerderd met de rente, welke daarop verschuldigd is volgens de voorschriften der Rijkspostspaarbank in Nederland.

Aanv. Bij de toezending van form. XX aan het kantoor wordt het van dat kantoor ontvangen form. I weder bijgevoegd. De inlegger zelf ontvangt van den Directeur eene kennisgeving form. XXI, welke hij onderteekend moet inleveren bij het kantoor tegelijk met het hem uitgereikt bewijs van overneming van zijn Nederlandsch spaarbankboekje (form. XIVa).

129. Na aanbieding door den inlegger van form. XXI geschiedt de in- Uitreiking schrijving in het stamregister, de invulling van den verantwoordingstaat spaarbankboekje.

83

Sluiten