Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor inlagen form. IV en de uitgifte van het spaarbankboekje op de gewone wijze, behalve dat op den verantwoordingstaat form. IV de kolom „Ingelegd bedrag" oningevuld blijft en de inlage geen volgnummer krijgt.

Aanv. Voor de inschrijving in het stamregister wordt gebruik gemaakt van het aan het kantoor teruggezonden form. I. Het geldt hier geen eigenlijke inlage, daar het geldbedrag niet bij het kantoor wordt gestort, zoodat bedoeld bedrag ook niet mag medetellen bij het dagtotaal. Het bedrag wordt daarom alleen vermeld in de kolom „Bedrag van het tegoed", en wordt ook niet overgenomen in register form. IX en evenmin in het kasboek, model C. Bij het origineel van den verantwoordingstaat form. IV worden aan den Directeur toegezonden de formulieren I, XX en XXI.

130. De inlegger, die van de bevoegdheid tot overdracht van zijn te- Onderwerping goed gebruik heeft gemaakt, is onderworpen aan de bepalingen, welke aan de gelden voor de spaarbank, waarop zijn tegoed is overgebracht. bepalingen.

Om zijn tegoed weder overgeschreven te krijgen op de spaarbank, Heroverdracht, waarvan hij oorspronkelijk inlegger is geweest, heeft hij op nieuw te handelen als in de vorenstaande bepalingen is voorgeschreven.

Aanv. Het is niet toegelaten om in Indië inlagen of terugbetalingen te doen op spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank in Nederland, evenmin als in Nederland boekjes van de Postspaarbank hier te lande kunnen worden gebruikt. Vooraf moeten de formaliteiten van de overdracht zijn nageleefd en nieuwe boekjes zijn uitgereikt.

DUPLIC AAT = BOEK JES, VERNIEUWDE BOEKJES EN DUPLICAAT-PENNINGEN.

131. Door den Directeur kan een duplicaat worden afgegeven van een Duplicaatboekje: boekjes.

lo. dat ontvreemd, verloren of in het ongereede is geraakt; 2o. dat zich bevindt in handen van een ander dan den inlegger. Voor een duplicaat-boekje kan door den Directeur 25 cents in rekening worden gebracht.

Aanv. Duplicaat-boekjes zijn van de oorspronkelijke boekjes te onderkennen door een stempelafdruk: „Duplicaat-boekje" vóór op den omslag, op het titelblad, zoomede achter op den omslag. Door de uitreiking van een duplicaat-boekje wordt het origineele boekje ongeldig. De betaling van 25 cents wordt niet gevorderd, wanneer het origineele boekje door de schuld van de administratie is verloren gegaan, of wanneer het tegoed op het boekje niet meer dan ƒ 1.— bedraagt.

132. Een duplicaat wordt door den belanghebbende aangevraagd aan Aanvraag, den Directeur met gebruikmaking van het daartoe bestemd, bij de kantoren

en hulpkantoren verkrijgbaar form. XIII a of b. Daarbij wordt zoo noodig een bedrag van 25 cents in frankeerzegels gevoegd.

Sluiten